[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 13: Luyện tập trang 22

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 13: Luyện tập trang 22 sách "Cánh diều". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = ... 5 + 7 = ... 5 + 9 = ...

9 + 3 = ... 6 + 8 = ... 5 + 8 = ...

b) 9 + 6 = ... 5 + 6 = ... 8 + 7 = ...

6 + 9 = ... 6 + 5 = ... 7 + 8 = ...

Trả lời:

a) 9 + 2 = 11 5 + 7 = 12 5 + 9 = 14

9 + 3 = 12 6 + 8 = 14 5 + 8 = 13

b) 9 + 6 = 15 5 + 6 = 11 8 + 7 = 15

6 + 9 = 15 6 + 5 = 11 7 + 8 = 15

Bài 2. Số?

Trả lời:

Bài 3. a) Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

b) Tính:

9 + 5 + 1 = ... 7 + 2 + 6 = ...

5 + 3 + 4 = ... 8 + 4 + 5 = ...

Trả lời:

a)

3 + 8 = 11 6 + 7 = 13 9 + 4 = 13 7 + 4 = 11

7 + 7 = 14 9 + 5 = 14 8 + 4 = 12 6 + 6 = 12

Nối kết quả với phép tính

b)

9 + 5 + 1 = 15 7 + 2 + 6 = 15

5 + 3 + 4 = 12 8 + 4 + 5 = 17

Bài 4. Chọn số hạng trong các số đã cho và tính tổng (theo mẫu):

7 + 4 = 11 ................. 8 + 6 = 14 ...................

7 + ... = ... ................ 8 + ... = ... ...................

................ ................ ................ ................

................ ................

Trả lời:

7 + 1 = 8 8 + 1 = 9

7 + 5 = 12 8 + 5 = 13

7 + 3 = 10 8 + 3 = 11

7 + 2 = 9 8 + 2 = 10

7 + 9 = 16 8 + 9 = 17

Bài 5. Sau chuyến học tập trải nghiệm, tổ Một vẽ được 6 bức tranh, tổ Hai vẽ được 7 bức tranh. Hỏi hai tổ vẽ được tất cả bao nhiêu bức tranh?

Phép tính: .... .... .... = ....

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả .... bức tranh.

Trả lời:

Phép tính: 6 + 7 = 13

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả 13 bức tranh.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021