Trắc nghiệm Lịch Sử 7

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 7 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 7

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Trắc nghiệm bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Trắc nghiệm bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Trắc nghiệm bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Trắc nghiệm bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Trắc nghiệm bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Trắc nghiệm bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Trắc nghiệm bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Trắc nghiệm phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Trắc nghiệm bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Trắc nghiệm bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Trắc nghiệm chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)

CHƯƠNG II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI-XII)

Trắc nghiệm bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Trắc nghiệm bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Trắc nghiệm bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa

Trắc nghiệm chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII)

CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)

Trắc nghiệm bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Trắc nghiệm bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Trắc nghiệm bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Trắc nghiệm bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Trắc nghiệm bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Trắc nghiệm chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII-XIV)

CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THÉ KỈ XVI)

Trắc nghiệm bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Trắc nghiệm bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Thời kì ở miền Tây Thanh Hóa (1418 - 1427)

Trắc nghiệm bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 1426)

Trắc nghiệm bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn – Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 cuối năm 1427)

Trắc nghiệm bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật

Trắc nghiệm bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội

Trắc nghiệm bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình văn hóa, giáo dục

Trắc nghiệm bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Trắc nghiệm bài 21: Ôn tập chương IV

Trắc nghiệm chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI)

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

Trắc nghiệm bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Trắc nghiệm bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền – Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn

Trắc nghiệm bài 23: Kinh tế , văn hóa thế kỉ XVI – XVIII Kinh tế

Trắc nghiệm bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Văn Hóa

Trắc nghiệm bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm bài 25: Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Trắc nghiệm bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

Trắc nghiệm Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

Trắc nghiệm bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Trắc nghiệm bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Trắc nghiệm chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Trắc nghiệm Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - Tình hình chính trị kinh tế

Trắc nghiệm bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Các cuộc nổi dậy của nhân dân

Trắc nghiệm bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Văn học, nghệ thuật

Trắc nghiệm bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Giáo dục khoa học và kĩ thuật

Trắc nghiệm bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Trắc nghiệm bài 30: Tổng kết

Trắc nghiệm chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7