Trắc nghiệm Lịch sử 11

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 11. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 11 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)

CHƯƠNG I: CÁC NƯỚC CHÂU Á CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH (THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX)

Trắc nghiệm bài 1: Nhật Bản

Trắc nghiệm bài 2: Ấn Độ

Trắc nghiệm bài 3: Trung Quốc

Trắc nghiệm bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Trắc nghiệm bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỉ XX)

Trắc nghiệm phần một chương I: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh

CHƯƠNG II: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 - 1918)

Trắc nghiệm bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm phần một chương II: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918

CHƯƠNG III: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI

Trắc nghiệm bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Trắc nghiệm bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Trắc nghiệm phần một chương III: Thành tựu văn hóa thời cận đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)

Trắc nghiệm bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Trắc nghiệm bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Trắc nghiệm phần hai chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô

CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm phần hai chương II: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

CHƯƠNG III: CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm phần hai chương III: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Trắc nghiệm bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Trắc nghiệm bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Trắc nghiệm phần hai chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai

PHẦN BA: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 -1918)

CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

Trắc nghiệm bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Trắc nghiệm bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước, cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Trắc nghiệm bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm phần ba chương I: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)

Trắc nghiệm bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Trắc nghiệm bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Trắc nghiệm bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918

Trắc nghiệm bài 25: Sơ lược lịch sử Việt Nam 1858 - 1918

Trắc nghiệm phần ba chương II: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11