Giải tiếng Anh 12 mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 12 mới một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 12 mới

Unit 1: Life Stories

Getting started Unit 1: Life Stories

Language Unit 1: Life stories

Skills Unit 1: Life Stories

Communication and Culture Unit 1: Life Stories

Looking back Unit 1: Life Stories

Project Unit 1: Life Stories

Unit 2: Urbanisation

Getting started Unit 2: Urbanisation

Language Unit 2: Urbanisation

Skills Unit 2: Urbanisation

Communication and Culture Unit 2: Urbanisation

Looking back Unit 2: Urbanisation

Project Unit 2: Urbanisation

Unit 3: The Green Movement

Getting started Unit 3: The Green Movement

Language Unit 3: The Green Movement

Skills Unit 3: The Green Movement

Communication and Culture Unit 3: The Green Movement

Looking back Unit 3: The Green Movement

Project Unit 3: The Green Movement

Unit 4: The Mass media

Getting started Unit 4: The Mass media

Language Unit 4: The Mass Media

Skills Unit 4: The Mass Media

Communication and Culture Unit 4: The Mass Media

Looking back Unit 4: The Mass Media

Project Unit 4: The Mass Media

Unit 5: Cultural Identiry

Getting started Unit 5: Cultural Identity

Language Unit 5: Cultural Identity

Skills Unit 5: Cultural Identity

Communication and Culture Unit 5: Cultural Identity

Looking back Unit 5: Cultural Identity

Project Unit 5: Cultural Identity

Unit 6: Endangered Species

Getting started Unit 6: Endangered Species

Language Unit 6: Endangered Species

Skills Unit 6: Endangered Species

Communication and Culture Unit 6: Endangered Species

Looking back Unit 6: Endangered Species

Project Unit 6: Endangered Species

Unit 7: Artificial Intelligence

Getting Started Unit 7: Artificial Intelligence

Language Unit 7: Artificial Intelligence

Skills Unit 7: Artificial Intelligence

Communication and Culture Unit 7: Artificial Intelligence

Looking back Unit 7: Artificial Intelligence

Project Unit 7: Artificial Intelligence

Unit 8: The World of Work

Getting started Unit 8: The World of Work

Language Unit 8: The World of Work

Skills Unit 8: The World of Work

Communication and Culture Unit 8: The World of Work

Looking back Unit 8: The World of Work

Project Unit 8: The World of Work

LANGUAGE REVIEW 3 (Tiếng Anh 12 mới)

SKILLS REVIEW 3 (Tiếng Anh 12 mới)

Unit 9: Choosing a Career

Getting started Unit 9: Choosing a Career

Langugage Unit 9: Choosing a Career

Skills Unit 9: Choosing a Career

Communication and Culture Unit 9: Choosing a Career

Looking back Unit 9: Choosing a Career

Project Unit 9: Choosing a career

Unit 10: Lifelong Learning

Getting started - Unit 10: Lifelong Learning

Language Unit 10: Lifelong Learning

Skills Unit 10: Lifelong Learning

Communication and Culture Unit 10: Lifelong Learning

Looking back Unit 10: Lifelong Learning

Project Unit 10: Lifelong Learning

LANGUAGE REVIEW 4 (Tiếng Anh 12 mới)

SKILLS REVIEW 4 (Tiếng Anh 12 mới)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12