Trắc nghiệm hóa 10

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm hóa học 10. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem hoa 10 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 10

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ

Trắc nghiệm bài 1: Thành phần nguyên tử

Trắc nghiệm bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

Trắc nghiệm bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

Trắc nghiệm bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Trắc nghiệm bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

Trắc nghiệm chương I: Nguyên tử

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Trắc nghiệm bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Trắc nghiệm bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Trắc nghiệm bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

Trắc nghiệm bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Trắc nghiệm bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Trắc nghiệm bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Trắc nghiệm bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

Trắc nghiệm chương III: Liên kết hóa học

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

Trắc nghiệm bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trắc nghiệm bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm chương IV: Phản ứng oxi hóa- khử

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN

Trắc nghiệm bài 22: Clo

Trắc nghiệm bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

Trắc nghiệm bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

Trắc nghiệm bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Trắc nghiệm bài 25: Flo Brom Iot

Trắc nghiệm bài 26: Luyện tập Nhóm halogen

Trắc nghiệm chương V: Nhóm Halogen

CHƯƠNG 6: OXI - LƯU HUỲNH

Trắc nghiệm bài 29: Oxi Ozon

Trắc nghiệm bài 30: Lưu huỳnh

Trắc nghiệm bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Trắc nghiệm bài 33: Axit sunfuric Muối sunfat

Trắc nghiệm bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh

Trắc nghiệm bài 34: Tốc độ phản ứng hóa học

Trắc nghiệm chương VI: Oxi - lưu huỳnh

CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Trắc nghiệm bài 38: Cân bằng hóa học

Trắc nghiệm bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Trắc nghiệm chương VII: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10