Tiếng Anh 11

Giải bài tập tiếng Anh lớp 11 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 11.

Unit 1: Friendship Tình bạn

Reading Unit 1: Friendship Tình bạn

Speaking Unit 1: Friendship Tình bạn

Listening Unit 1: Friendship Tình bạn

Writing Unit 1: Friendship Tình bạn

Language focus Unit 1: Friendship Tình bạn

Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

Reading Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

Speaking Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

Listening Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

Writing Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

Language focus Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

Unit 3: A party Bữa tiệc

Reading Unit 3: A party Bữa tiệc

Speaking Unit 3: A party Bữa tiệc

Listening Unit 3: A party Bữa tiệc

Writing Unit 3: A party Bữa tiệc

Language focus Unit 3: A party Bữa tiệc

Unit 4: Volunteer working Công việc tình nguyện

Reading Unit 4: Volunteer working Công việc tình nguyện

Speaking Unit 4: Volunteer work Công việc tình nguyện

Listening Unit 4: Volunteer work Công việc tình nguyện

Writing Unit 4: Volunteer work Công việc tình nguyện

Language focus Unit 4: Volunteer work Công việc tình nguyện

Unit 5: Illiteracy Nạn mù chữ

Reading Unit 5: Illiteracy Nạn mù chữ

Speaking Unit 5: Illiteracy Nạn mù chữ

Listening Unit 5: Illliteracy Nạn mù chữ

Writing Unit 5: Illiteracy: Nạn mù chữ

Language focus Unit 5: Illiteracy Nạn mù chữ

Unit 6: Competition Những cuộc thi đấu

Reading Unit 6: Competition Những cuộc thi đấu

Speaking Unit 6: Competitions Những cuộc thi đấu

Listening Unit 6: Competitions Những cuộc thi đấu

Writing Unit 6: Competitions Những cuộc thi đấu

Language focus Unit 6: Competitions Những cuộc thi đấu

Unit 7: World population Dân số thế giới

Reading Unit 7: World population Dân số thế giới

Speaking Unit 7: World population Dân số thế giới

Listening Unit 7: World population Dân số thế giới

Writing Unit 7: World poppulation Dân số thế giới

Language focus Unit 7: World population Dân số thế giới

Unit 8: Celebrations

Reading Unit 8: Celebrations

Speaking Unit 8: Celebrations

Listening Unit 8: Celebrations

Writing Unit 8: Celebrations

Language focus Unit 8: Celebrations

Unit 9 : The Post Office

Reading Unit 9 : The Post Office

Speaking Unit 9 : The Post Office

Listening Unit 9 : The Post Office

Writing Unit 9 : The Post Office

Language focus Unit 9 : The Post Office

Test yourself C Unit 9 : The Post Office

Unit 10 : Nature in Danger

Reading Unit 10 : Nature in Danger

Speaking Unit 10 : Nature in Danger

Listening Unit 10 : Nature in Danger

Writing Unit 10 : Nature in Danger

Language focus Unit 10 : Nature in Danger

Unit 11 : Sources of Energy

Reading Unit 11 : Sources of Energy

Speaking Unit 11 : Sources of Energy

Listening Unit 11 : Sources of Energy

Writing Unit 11 : Sources of Energy

Language focus Unit 11 : Sources of Energy

Test yourself D Unit 11 : Sources of Energy

Unit 12 : The Asian Games

Reading Unit 12 : The Asian Games

Speaking Unit 12 : The Asian Games

Listening Unit 12 : The Asian Games

Writing Unit 12 : The Asian Games

Language focus Unit 12 : The Asian Games

Unit 13 : Hobbies

Reading Unit 13 : Hobbies

Speaking Unit 13 : Hobbies

Listening Unit 13 : Hobbies

Writing Unit 13 : Hobbies

Language focus Unit 13 : Hobbies

Unit 14 : Recreation

Reading Unit 14 : Recreation

Speaking Unit 14 : Recreation

Listening Unit 14 : Recreation

Writing Unit 14 : Recreation

Language focus Unit 14 : Recreation

Test yourself E Unit 14 : Recreation

Unit 15 : Space Conquest

Reading Unit 15 : Space Conquest

Speaking Unit 15 : Space Conquest

Listening Unit 15 : Space Conquest

Writing Unit 15 : Space Conquest

Language focus Unit 15 : Space Conquest

Unit 16 : The Wonders of the World

Reading Unit 16 : The Wonders of the World

Speaking Unit 16 : The Wonders of the World

Listening Unit 16 : The Wonders of the World

Writing Unit 16 : The Wonders of the World

Language focus Unit 16 : The Wonders of the World

Test yourself F Unit 16 : The wonders of the world

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11