Reading Unit 3: A party Bữa tiệc

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề bữa tiệc, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

 • Bài reading Uit 3: A party

I. Từ vựng:

 • accidentally (adv) [,æksi'dentlli]: tình cờ
 • blow out (v) [blou]: thổi tắt
 • organise (v) ['ɔ:gənaiz]: tổ chức

II. Cấu trúc cần lưu ý:

 • count on (v) [kaunt]: trông chờ vào
 • slip out (v) [slip aut]: lỡ miệng

III. Hướng dẫn giải bài tập:

1. Before you read:

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình và trả lời câu hỏi.)

 • 1. The people in both pictures belong to a family.
 • 2. The people in picture I are celebrating a birthday and the people in picture 2 are celebratina the 50th wedding anniversaries.

2. While you read

Read the passages about birthday and then do the task that follow. (Đọc các đoạn văn về sinh nhật và kỉ niệm hàng năm, sau đó làm bài.)

Dưới đây là nội dung bài đọc:

A. It is Lisa’s birthday. She is seven years old today, and her family and friends are at her birthday party. On the table is a birthday cake with seven candles, one for each year. People sing ‘Happy Birthday' to Lisa:

Happy birthday to you!

Happy birthday to you!

Happy birthday, dear Lisa!

Happy birthday to you!

When they finish singing, Lisa blows out the candles on the cake. Then everybody eats cake and ice cream. After that, Lisa opens her birthday cards and presents. Her family and friends give her toys and clothes for her birthday.

In the United States, people of all ages celebrate birthdays. But when an adult has a birthday, there are not a lot of candles on the birthday cake. Many Americans over the age of 30 don't like to talk about their age. Some people joke every year. “I’m 29 years old today.’' Perhaps they do not want to eet any older.

B. Rosa and Luis are having a party, too. But it is not a birthday party. It is an anniversary party. Fifty years ago. Rosa and Luis got married. Today their family and friends are giving them a party. Everyone eats some cake and says “Happy Anniversary!” to Rosa and Luis. People also give cards and gifts to the anniversary couple.

Most married couples in the United States celebrate wedding anniversaries each year. Husbands and wives give flowers or gifts to each other. They often have a quiet dinner al home or at a restaurant. They usually don’t have a big party.

Bat the 25th and the 50th wedding anniversaries are special. People call the 25th the “silver anniversary" and the 50th the “golden anniversary.” These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary.

Task 1. Decide which of the activities below takes place at a birthday party or at a wedding anniversary party or both. Put a tick (V) in the right box.

(Làm việc với một bạn cùng học. Quyết định hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây xảy ra ở tiệc sinh nhật hoặc tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đặt dấu (V) vào khung đúng)

Birthday

party

Wedding

Anniversary

party

1. People sing a song.(Mọi người hát một bài hát)

2. People eat cake.(Mọi người ăn bánh)

3. People receive cards and gifts from friends and relatives. (mọi người nhận thiệp và quà từ bạn bè va họ hàng)

4. People joke about their age. (mọi người nói đùa về tuổi của mình)

5. People remember their wedding day.(Mọi người nhớ về ngày cưới của họ)

6. People go out to dinner. (Mọi người ra ngoài hàng ăn tối

7. People blow out candles, one for each year.

Task 2. Work with a partner, in each of the following sentences, there is one word which is not true according to the reading passage. Underline the wrong word and provide the correct one.

(Làm việc cùng với một bạn học. Ở mỗi câu sau có một từ không đúng theo đoạn văn. Hãy gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)

 • 1. Lisa's family and her friends are at her eighth seventh birthday party.
 • 2. Everyone makes eats cake and ice cream at the birthday party
 • 3. Lisa opens birthday cards and book presents from her family and friends.
 • 4. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their anniversaries ages.
 • 5. Fifty months years ago. Rosa and Luis got married.
 • 6. People call the 5th 50th wedding anniversary the "Golden anniversary".
 • 7. Rose and Luis are happy to be together for their silver golden anniversary

3. After you read:

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi sau.)

 • 1. Where do you prefer to celebrate your birthday, at home or in the restaurant? Why?

(Bạn thích tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, ở nhà hay nhà hàng? Tại sao?)

-> I prefer to celebrate my birthday at home because it is quieter than in the restaurant. Moreover, everyone feels at ease and enjoys a family atmosphere.

 • 2. Do your parents celebrate their wedding anniversaries?

(Bố mẹ bạn có kỉ niệm ngày cưới không?)

-> No. Most Vietnamese couple don't have the habit of having wedding anniversaries.

 • 3. Are you going to celebrate your wedding anniversaries in the future? Why (not)?

(Trong tương lai bạn có kỉ niệm ngày cưới của mình không? Tại sao có? Tại sao không?)

-> In the future I win celebrate my wedding anniversaries because I think they are occasions for us to celebrate our love, to look back our way and to have fun with relatives and friends.


 • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan