Writing Unit 14 : Recreation

 • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Recreation (Sự giải trí). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Task 1. Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures.

(Cuối tuần trước, lớp 11A2 có một kì nghỉ cắm trại ở Ba Vì. Dưới đây là một số hoạt động của họ trong kì nghỉ hai ngày của họ. Ghép chúng với hình đúng.)

 • 1. g: singing and dancing around the camp fire: ca hát và nhảy múa quanh lửa trại
 • 2. a: the bus leaving school at 5 a.m.: xe buýt rời trước lúc 5 giờ sáng
 • 3. b: putting up the umbrella tent: căng lều trại
 • 4. c: watching wildlife in the forest: tham quan vùng hoang dã ở trong rừng
 • 5. f: cooking food over an open fire: nấu ăn ngoài trời
 • 6. d: swimming in the lake: bơi trong hồ nước
 • 7. h: playing games: chơi trò chơi
 • 8. i: leaving campsite at 4 p.m. the next day: nhổ trại lúc 4 giờ ngày hôm sau
 • 9. e: fishing: câu cá

Task 2. Imagine you are one of the students in class 11A2. Write a passage about your class's camping holiday, using the information in Task 1. (Hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh trong lớp 11A2. Viết một đoạn văn về kì nghỉ cắm trại của lớp, bằng cách sử dụng các thông tin trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

Last weekend, our class went to Vinh Phuc for a camping holiday. The bus left our school for Vinh Phuc at 5.30 a.m. The weather was nice. Two hours later, we reached the destination. First, we put up the umbrella tent. Then, we enjoyed different activities. Some girls watched wildlife in the forest. Some boys swam in the lake. Others went fishing. Next, we cooked our food over an open-fire. That night, we sang and danced around the cam-fire. We also played some games. We had a lot of fun. We left the campsite at 4 p.m the next day.

Dịch:

Tuần trước, lớp chúng tôi đi Vĩnh Phúc để cắm trại. Xe buýt khởi hành từ trường đến Vĩnh Phúc lúc 5:30 sáng. Thời tiết rất đẹp. Sau 2 giờ chúng tôi đến điểm dừng. Đầu tiên, chúng tôi dựng lều. Sau đó, chúng tôi có những hoạt động khác nhau. Một vài bạn nữ đi xem cuộc sống hoang dã trong rừng. Một vài bạn nam bơi ở hồ. Những người khác thì đi câu cá. Tiếp đó, chúng tôi nấu ăn ở ngoài trời. Tối hôm ấy, chúng tôi hát và nhảy múa xung quanh lửa trại. Chúng tôi cũng chơi một vài trò chơi. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui. Chúng tôi rời khu cắm trại lúc 4 giờ chiều ngày hôm sau.


 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan