Writing Unit 6: Competitions Những cuộc thi đấu

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề những cuộc thi đấu. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

I. Từ vựng

 • observe (v) [ə'bzə:v]quan sát
 • participant (n) [pɑ:'tisipənt]người tham gia
 • contest (n) [kən'test]cuộc thi đấu
 • creative (a) [kri:'eitiv] sáng tạo
 • detective (n) [di'tektiv]thám tử

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • Interested in: Có hứng thú với

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1. Read the letter and find out the information required for the English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm thông tin cần thiết cho Cuộc thi nói tiếng Anh.)

140 Kham st, Dong Da district

Hanoi, Vietnam

17th October, 2006

Dear sir/mada,

I read the information about the English speaking Competition on your language Centre’s website. I am interested in pratising English with native speakers and I want to get some information about the competition.

Could you please send me details of the competition, the number of participants, entry procedules, venue, adte and time? Please provide me with your phone number and e-mail.

I look forward to hearing from you soon.

Your faithfully,

Thu Trang.

Information required: Các thông tin đc yêu cầu:

 • The number of participants.
 • Entry procedure.
 • Venue.
 • Date and time.
 • Phone number and e-mail the center.

Task 2. Imagine you are Kate Johnson, secretary of the English Speaking Competition. Write a letter to respond to Thu Trang, using the details below.

(Hãy tưởng tượng bạn là Kate Johnson, thư kí cùa cuộc thi nói tiếng Anh. Viết một bức thư để trả lời Thu Trang, bằng cách sử dụng các chi tiết dưới đây.)

 • number of participants: 25
 • venue: 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District. Hanoi
 • date: 25th November
 • arrival time: 7:00 p.m.; starting time: 8:00 p.m.
 • phone number: (04) 9838188
 • e-mail: [email protected]

Dear Thu Trang,

Thank you for your letter and welcome to our English Speaking competition. Here are some details about the competition.

The number of participants is limited - just 25. The competition is held on 25th November, 2009 at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 a.m. Contestants should be present at about 7.00 a.m for registration.

For more information please contact me on the phone number (04) 6381625 and e-mail: [email protected].

Best wishes,

Kate Johnson

=> Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 6: Competitions (P2)


 • 181 lượt xem
Chủ đề liên quan