Listening Unit 16 : The Wonders of the World

 • 1 Đánh giá

Phần Listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề The Wonders of the World (Các kì quan thế giới) - một trong những chủ đề rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh lớp 11. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần Listening trong sách giáo khoa.

 • Task 1. Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Look at the picture and answer the questions that follow. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau.)

 • 1. What can you see in the picture? (Bạn thấy gì trong bức tranh?)
  => It's the Great Wall of China. (Đó là Vạn Lý Trường Thành.)
 • 2. Where do you think it is? (Bạn nghĩ nó ở đâu?)
  => I think it's located in China. (Tôi nghĩ nó ở Trung Quốc.)
 • 3. When do you think it was built? (Bạn nghĩ nó được xây dựng khi nào?)
  => I think it was built around 1368. (Tôi nghĩ nó được xây dựng khoảng năm 1368.)

Listen and repeat. (Lắng nghe và nhắc lại.)

 1. man-made wonder: kì quan nhân tạo
 2. magnificense and significance: vẻ tráng lệ nguy nga và tầm cỡ
 3. World Heritage: Di sản Thế Giới
 4. UNESCO: Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc
 5. Ming Dynasty: triều đại nhà Minh
 6. ancient: cổ
 7. stone roadway: lòng đường bằng đá
 8. Beijing: thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và điền các thông tin còn thiếu.)

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987. the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older and goes back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east to west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the top of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer to see the wall in a relatively natural state, you'd better 20 to northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

1. the moon5. 200 B.C
2. 19876. 6000km
3. the Ming Dynasty7. 11 metres
4. 2008. stones

Task 2. Listen to the passage again and answer the following questions. (Nghe lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall? (Người Trung Quốc cổ đại bắt đầu xây Vạn Lý Trường Thành khi nào?)
  => The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368. (Người Trung Quốc cổ đại bắt đầu xây Vạn Lý Trường Thành năm 1368.)
 • 2. How many provinces does the wall cover? (Vạn Lý Trường Thành bao phủ bao nhiêu tỉnh?)
  => The wall covers five provinces. (Vạn Lý Trường Thành bao phủ 5 tỉnh.)
 • 3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world? (Vì sao nó được xem như là kì quan nhân tạo vĩ đại/ lớn nhất thế giới?)
  => Because it can be seen from the moon. (Bởi vì nó có thể được nhìn thấy từ mặt trăng.)
 • 4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why? (Phần nào của Vạn Lý Trường Thành là lựa chọn tốt nhất để đến thăm? Tại sao?)
  => The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state. (Phần phía Tây Bắc ở Beijing là lựa chọn tốt nhất để đến thăm vì nó vẫn giữ được nguyên gốc.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world and how it was built.

(Làm việc nhóm. Nói cho bạn học của bạn lí do tại sao Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kì quan vĩ đại nhất trên thế giới và nó được xây dựng như thế nào?)

Bài làm:

 • A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?
 • B: Because it takes very, very long time to complete, about 200 years.
 • C: And it is said to be visible from the moon and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.
 • A: How was it built?
 • D: It was made of stone, brick, rammed earth, wood, and other materials.

Dịch:

 • A: Vì sao Vạn Lý Trường Thành được xem như là kì quan vĩ đại/ lớn nhất thế giới?
 • B: Vì nó mất rất rất lâu để hoàn thành, khoảng 200 năm.
 • C: Và nó được nói là có thể nhìn thấy từ mặt trăng và đi qua xuống các sa mạc, thảo nguyên và núi của 5 tỉnh. Nó trải dài khoảng 6000 km từ đông sang tây.
 • A: Nó được xây dựng như thế nào?
 • D: Nó được xây bằng đá, gạch, đất nện, gỗ và các nguyên liệu khác.

 • 55 lượt xem
Chủ đề liên quan