Speaking Unit 11 : Sources of Energy

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề Sources of Energy (Các nguồn năng lượng), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (√) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's.

(Các phát biểu sau liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (√) vào ô thích hợp A (cho lợi thế) hoặc D (cho bất lợi), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

AD
1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn.
2. Địa nhiệt chỉ có ở một vài nơi trên thế giới.
3. Nếu gió không thổi thì sẽ không có năng lượng gió.
4. Năng lượng nước cung cấp năng lượng mà không gây ô nhiễm.
5. Lò phản ứng hạt nhân cũng phát ra phóng xạ nguy hiểm cho môi trường.
6. Năng lượng mặt trời không những có nhiều và nhiều vô tận mà còn sạch và an toàn.
7. Xây một đập thủy điện thì tốn kém.

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's. (Làm việc theo cặp. Nói chuyện với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế, sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1.)

Nuclear power

 • A: I think that nuclear power can be an alternative source of energy.
 • B: Why do you think so?
 • A: Because our major sources of energy are running out while nuclear power is unlimited.
 • B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful to the environment.

Dịch:

 • A: Tôi nghĩ rằng năng lượng hạt nhân có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.
 • B: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
 • A: Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi năng lượng hạt nhân thì vô tận.
 • B: Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm. Một lò phản ứng hạt nhân có thể thải ra bức xạ rất có hại đối với môi trường.

Solar energy

 • A: I think that solar energy can be an alternative source of energy.
 • B: Why do you think so?
 • A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful and infinite.
 • B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is only possible during the day time.

Dịch:

 • A: Tôi nghĩ rằng năng lượng mặt trời có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.
 • B: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
 • A: Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi năng lượng hạt nhân thì rất nhiều và vô tận.
 • B: Tôi biết là nó cũng sạch và an toàn đối với môi trường. Tuy nhiên, nó chỉ có lúc ban ngày mà thôi.

Water power

 • A: I think that water power can be an alternative source of energy.
 • B: Why do you think so?
 • A: Because our major sources of energy are running out while water is unlimited.
 • B: I know it also provides energy without pollution. However, it is expensive to build a dam for hydroelectricity.

Dịch:

 • A: Tôi nghĩ rằng thủy năng có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.
 • B: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
 • A: Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi năng lượng nước thì vô tận.
 • B: Tôi biết nó cũng cung cấp năng lượng mà không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nó rất đắt đỏ để xây dựng một đập ngăn nước để làm thủy điện.

Wind solar

 • A: I think that wind can be an alternative source of energy.
 • B: Why do you think so?
 • A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.
 • B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

Dịch:

 • A: Tôi nghĩ rằng gió có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.
 • B: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
 • A: Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi gió có rất nhiều và vô tận.
 • B: Tôi biết là nó cũng sạch và an toàn đối với môi trường. Tuy nhiên, nó không có sẵn lúc trời không có gió.

Geothermal heat

 • A: I think that geothermal heat can be an alternative source of energy.
 • B: Why do you think so?
 • A: Because our major sources of energy are running out while this heat is available.
 • B: I know it also provides energy without pollution. However, it is possible only in a few places in the world.

Dịch:

 • A: Tôi nghĩ rằng năng lượng địa nhiệt có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.
 • B: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
 • A: Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi nguồn nhiệt này thì có sẵn.
 • B: Tôi biết nó cũng cung cấp năng lượng mà không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nó chỉ có ở vài địa điểm trên thế giới mà thôi.

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Bày tỏ niềm tin của bạn vào việc gia tăng sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, sử dụng các gợi ý từ Bài tập 2.)

Gợi ý hội thoại:

 • A: Give your suggestion of an alternative source of energy. (I think/believe that more and more people will use… as a source of energy in the future.)
 • B: Ask A for the reason. (Why do you think/believe so?)
 • A: Explain the reason. (Because it is unlimited ... .)
 • C: Say the disadvantage of that source. (But it is expensive and only available during ... .)
 • D: Express his own opinion. (I hope the progress of science and technology will help overcome this problem ... .)

Đoạn văn gợi ý:

In my opinion, using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Beside that, they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Dịch:

Theo qun điểm của tôi, việc sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế là cách cần thiết để giải quyết vấn đề cạn kiệt nguồn nhiên liệu chính của chúng ta. Các nguồn nhiên liệu thay thế như là năng lượng mặt trời, năng lượng nước, năng lượng gió… rất sạch và an toàn đối với cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng là vô tận và có thể tái tạo. Ngày nay, có một vài quốc gia phát triển dùng các các nguồn nhiên liệu thay thế song song với các các nguồn nhiên liệu chính. Dần dần, khoa học và công nghệ phát triển quá nhanh chóng. Có nhiều cối xay gió hơn, nhiều đập ngăn nước được xây dựng hơn, nhiều pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà hơn để tạo ra năng lượng. Tôi nghĩ trong tương lai, các nguồn nhiên liệu thay thế sẽ thay thế hoàn toàn các nguồn nhiên liệu chính của chúng ta.


 • 233 lượt xem
Chủ đề liên quan