Trắc nghiệm lịch sử 10

Ở phần này, chúng ta sẽ ôn tập lại bài học dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung bao gồm toàn bộ kiến thức trong chương trình Lịch sử 10. Các bài trắc nghiệm được sắp xếp theo chương để dễ học, dễ nhớ. Ngoài ra còn có các đề thi trắc nghiệm Lịch sử 10 của học kì 1, kì 2, cuối năm. Nội dung luôn được cập nhật mới nhất, liên tục. Mời các em học sinh và bạn đọc tham khảo

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Trắc nghiệm bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Trắc nghiệm bài 2: Xã hội nguyên thủy

Trắc nghiệm bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Trắc nghiệm bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô ma

Trắc nghiệm bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Trắc nghiệm bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Trắc nghiệm bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Trắc nghiệm bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Trắc nghiệm bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào

Trắc nghiệm bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

Trắc nghiệm bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Trắc nghiệm bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Trắc nghiệm phần một: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐỀN GIỮA THẾ KỈ XIX

Trắc nghiệm bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Trắc nghiệm bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Trắc nghiệm bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

Trắc nghiệm bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp)

Trắc nghiệm bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Trắc nghiệm bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Trắc nghiệm bài 19: Những cuộc kháng chiến chống Ngoại xâm ở thế kỉ X – XV

Trắc nghiệm bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV

Trắc nghiệm bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

Trắc nghiệm bài 22: Tình hình kinh tế các thế kỉ XVI – XVIII

Trắc nghiệm bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII

Trắc nghiệm bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Trắc nghiệm bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Trắc nghiệm bài 27: Qúa trình dựng nước và giữ nước

Trắc nghiệm bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

PHẦN BA: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Trắc nghiệm bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Trắc nghiệm bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Trắc nghiệm bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Trắc nghiệm bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Trắc nghiệm bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Trắc nghiệm bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Trắc nghiệm bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Trắc nghiệm bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa ri 1871

Trắc nghiệm bài 39: Quốc tế thứ hai

Trắc nghiệm bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10