Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9 phần 1: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Lào bị thực dân Pháp xâm lược khi Cam-pu-chia:

 • A. chưa bị Pháp xâm lược.
 • B. đã bị Pháp xâm lược 30 năm.
 • C. đã bị Pháp xâm lược 10 năm.
 • D. vừa bị Pháp xâm lược 2 năm.

Câu 2: Sử sách Trung Quốc gọi Vương quốc của người Khơ-me là gì?

 • A. Chăm-pa.
 • B. Chân Lạp.
 • C. Cam-pu-chia.
 • D. Miên.

Câu 3: Thời kì phái triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì?

 • A. Thời kì thịnh đạt
 • B. Thời kì Ăng-co.
 • C. Thời kì hoàng kim
 • D. Thời kì Bay-on.

Câu 4: Công trình kiến trúc quần thê Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của tôn giáo nào?

 • A. Biểu trưng của Phật giáo.
 • B. Biểu trưng của Nho giáo.
 • C. Biểu trưng của Án Độ g1áo.
 • D. Tất cả các tôn giáo trên hoà quyện lẫn nhau.

Câu 5: Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Thủ công nghiệp.
 • C. Thương nghiệp.
 • D. Tất cả các nghề trên.

Câu 6: Dưới thời vua Giay-a-vác-man (1181 - 1207), quân Cam-pu-chia đã tiến đánh nước nào?

 • A. Chăm -pa.
 • B. Lan Xang.
 • C. Đại Việt.
 • D. Xiêm.

Câu 7: Một trong những chính sách đối ngoại của Lào thời các vua Lang Xang là:

 • A. chống các nước Đông Nam Á.
 • B. hòa hiểu với Mi-an-ma.
 • C. chống quân xâm lược Thái Lan.
 • D. giữ quan hệ hoà hiểu với Cam-pu-chia và Đại Việt.

Câu 8: Trước khi Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược, đã bị nước nào tấn công phải di chuyển về phía nam?

 • A. Vương quốc Mi-an-ma
 • B. Đế quốc Bồ Đào Nha.
 • C. Vương quốc Thái.
 • D. Phong kiến phương Bắc.

Câu 9: Vào thời gian nào Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á?

 • A. Thế kỉ XI - XII.
 • B. Thế kỉ X - XI.
 • C. Thế kỉ X - XII.
 • D. Thế kỉ XIII.

Câu 10: Công trình kiến trúc quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu tượng của tôn giáo nào?

 • A. Phật giáo
 • B. Nho giáo.
 • C. Ấn Độ giáo
 • D. Tất cả các tôn giáo trên hòa quyện lẫn nhau

Câu 11: Chữ viết của Lào dựa trên cơ sở những nét cong của chữ viết nước nào?

 • A. Cam-pu-chia và Mi-an-ma.
 • B. Cam-pu-chia và Việt Nam.
 • C. Thái Lan và Mi-an-ma.
 • D. Ấn Độ và Trung Quốc.

Câu 12: Vương quốc Cam-pu-chia được hình thành vào thời gian nào?

 • A. Thế kỉ III
 • B. Thế kỉ IV.
 • C. Thế kỉ V.
 • D. Thế kỉ VI.

Câu 13: Nước Lan Xang ở Lào được thành lập vào năm nào?

 • A. 1353
 • B. 1363.
 • C. 1533.
 • D. 1336

Câu 14: Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thể kỉ nào?

 • A. Thế kỉ XIV - XV.
 • B. Thế kỉ XVI - XVII
 • C. Thể kỉ XV - XVII.
 • D. Thế kỉ XV - XVI.

Câu 15: Dưới thời vua nào, nước Lan Xang chia thành 7 tỉnh?

 • A. Pha Ngừm.
 • B. Xu-li-nha Vông-xa
 • C. Khún Bo-lom.
 • D. Phia Khâm Phòng

Câu 16: Sang thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu dần vì:

 • A. các cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.
 • B. bị nước Xiêm xâm chiếm.
 • C. bị thực dân Pháp xâm lược.
 • D. đất nước bị chia cắt.

Câu 17: Cam-pu-chia sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở:

 • A. chữ quốc ngữ của Việt Nam
 • B. chữ tượng hình của Trung Quốc
 • C. Chữ viết của Mi-an-ma
 • D. Chữ Phạn của Ấn Độ

Câu 18: Cư dân Lào cổ cũng nói tiếng Môn Khơ-me, gọi là gì?

 • A. Lào Lùm.
 • B. Lào Thơng.
 • C. Lào Môn Khơ-me.
 • D. Lào Xạng

Câu 19: Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng-co đất nước Cam-pu-chia phát triển?

 • A. Nông nghiệp phát triển
 • B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và vùng trung lưu Mê Công
 • C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới.
 • D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 20: Một trong các chính sách đối nội của Lào thời các vua Lang Xang là:

 • A. chia đất nước thành nhiều quốc gia nhỏ.
 • B. xây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo.
 • C. tỏ chức buôn bán với các nước láng giềng.
 • D. xây dựng nền kinh tế vững mạnh.

Câu 21: Nước Lan Xang ở Lào được thành lập vào năm nào?

 • A. Vào năm 1353.
 • B. Vào năm 1363.
 • C. Vào năm 1533.
 • D. Vào năm 1336.

Câu 22: Chủ nhân đầu tiên sống trên đất Lào là tộc người nào?

 • A. Lào Thơng.
 • B. Lào Lùm.
 • C. Người Thái.
 • D. Người Khơ-me.

Câu 23: Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thế kỉ nào?

 • A. Khoảng thế kỉ XIV - XV.
 • B. Khoảng thế kỉ XVI - XVII.
 • C. Khoảng thế ki XV - XVII.
 • D. Khoảng thế ki XV - XVI.

Câu 24: Người có công thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua năm 1353 là:

 • A. Pha Ngừm.
 • B. Lan Xang.
 • C. Xu-li-nha-vông-xa.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 25: Người Khơ-me xây dựng Vương quốc riêng gọi là Chân Lạp dựa trên cơ sở:

 • A. quốc gia người Thái cô.
 • B. quốc gia Phù Nam của người Môn cô.
 • C. nhóm người Mi-an-ma.
 • D. cư dân Thái di cư đến cao nguyên Cò-rạt.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào (P2)
 • 43 lượt xem