Giải toán 8 tập 1

Toán 8 tập 1

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Trang 4 6

Bài 2: Nhân đa thức với đa thức Trang 6 9

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Trang 9 12

Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Trang 13 14

Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Trang 14 17

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Trang 18 19

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Trang 19 21

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử trang 21 23

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Trang 23 25

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức Trang 25 27

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1Trang 28 29

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Trang 29 32

Bài: Ôn tập chương 1 Trang 32 33

CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Phân thức đại số Trang 34 36

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Trang 36 38

Bài 3: Rút gọn phân thức Trang 38 40

Bài 4: Quy đồng mẫu thức Trang 40 44

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Trang 44 48

Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Trang 48 51

Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Trang 51 53

Bài 8: Phép chia các phân thức đại số Trang 53 55

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Trang 55 59

Bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số Trang 60 62

Phần 2: Hình học

CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Bài 1: Tứ giác Trang 64 67

Bài 2: Hình thang Trang 69 71

Bài 3: Hình thang cân Trang 72 75

Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang Trang 76 80

Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Trang 81 83

Bài 6: Đối xứng trục Trang 84 89

Bài 7: Hình bình hành Trang 90 93

Bài 8: Đối xứng tâm Trang 93 96

Bài 9: Hình chữ nhật Trang 97 100

Bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước Trang 100 103

Bài 11: Hình thoi Trang 104 106

Bài 12: Hình vuông Trang 107 109

Bài: Ôn tập chương I Tứ giác Trang 110 112

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8