Giải câu 41 bài: Ôn tập chương II Đa giác. Diện tích đa giác sgk Toán 8 tập 1 Trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 41 : Trang 132 sgk toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159)

Tính : a)Diện tích tam giác DBE ;

b)Diện tích tứ giác EHIK.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

Bài làm:

a) Do E là trung điểm của DE =>

=> Diện tích tam giác BDE là:

b) Do H là trung điểm của BC (gt) =>

Do I là trung điểm của HC =>

Do E là trung điểm của CD => EC = DE = 6cm

Do K là trung điểm của EC =>

Ta có diện tích tứ giác EHIK là:

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021