Giải câu 19 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 19 : Trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

a) Tìm MCT:

mẫu 1: x + 2

mẫu 2:

=> MTC =

=> Nhân tử phụ 1: x(2 - x) ; Nhân tử phụ: 2 + x

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng:

b) Tìm MCT:

mẫu 1: 1

mẫu 2:

=>MTC =

=> Nhân tử phụ 1: ; Nhân tử phụ: 1

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng:

c) Tìm MCT:

mẫu 1:

mẫu 2:

=> MTC =

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021