Giải câu 18 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 18 : Trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

a) và \({{x + 3} \over {{x^2} - 4}}\)

b) và \({x \over {3x + 6}}\)

Bài làm:

a) Tìm MTC:

mẫu 1: 2x + 4 =2(x+2)

mẫu 2 :

=>

=> Nhân tử phụ 1: (x - 2) ; Nhân tử phụ 2: 2

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với thừa số phụ tương ứng ta được:

b)Tìm MSC:

mẫu 1:

mẫu 2:

=> MTC=

=> Nhân tử phụ 1: 3 ; Nhân tử phụ 2: (x + 2)

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với thừa số phụ tương ứng ta được:

\

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021