Giải toán 8 tập 2

Toán 8 tập 2

Phần đại số

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1: Mở đầu về phương trình trang 5

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải trang 7

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 trang 10

Bài Luyện tập trang 13

Bài 4: Phương trình tích

Bài Luyện tập trang 17

Toán 8 tập 2 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu sgk trang 19

Bài Luyện tập trang 22

Toán đại 8 tập 2 Bài 6: Bài toán bằng cách lập phương trình sgk trang 24

Toán đại 8 tập 2 Bài 7: Bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) sgk trang 26

Bài Luyện tập trang 31

Toán đại 8 tập 2 Bài Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn sgk trang 32

CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Toán đại 8 tập 2 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – sgk trang 35

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – trang 37

Bài Luyện tập trang 40

Bài 3: Bất phương trình một ẩn – trang 41

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn trang 43

Bài Luyện tập trang 48

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối trang 49

Bài Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn trang 52

Bài: Ôn tập cuối năm Phần Đại số trang 130

Phần Hình học

CHƯƠNG 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Trang 56

Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Trang 59

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Trang 64

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Trang 69

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Trang 73

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Trang 75

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Trang 77

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Trang 81

Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Trang 85

Bài: Ôn tập chương 3 Trang 89

CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 1: Hình hộp chữ nhật Trang 95

Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Trang 97

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Trang 101

Bài 4: Hình lăng trụ đứng Trang 106

Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Trang 109

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Trang 112

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Trang 116

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều Trang 119

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Trang 122

Bài: Ôn tập chương 4 Trang 125

Bài: Ôn tập cuối năm Phần Hình học Trang 130

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8