Giải lịch sử 8

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Lịch sử 8, hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 8 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Lịch sử 8, tuyển tập các đề thi môn Lịch sử 8 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI.

Lịch sử thế giới cận đại

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX.

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX

Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX

Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1921 -1941)

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939)

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh (1918 – 1939)

Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 25 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

Bài 26 phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 27 khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 28 trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Bài 29 chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Bài 30 phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 31 ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8