Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

 • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay sẽ tổng kết lại những vấn đề đã được học về chương trình lịch sử thế giới cận đại trên thế giới, mời các bạn cùng theo dõi.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Những sự kiện lịch sử chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những năm 60 thế kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng 2 năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế thứ nhất thành lập

Truyền bá học thuyết Mác

1871

Công xã Pa – ri

Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự kiện này phải thẳng hàng với kết quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành các công ty độc quyền.

Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập Trung Hoa dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật Bản phát triển tư bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thuộc địa được phân chia lại.

II. Những nội dung chủ yếu

1. Những cuộc cách mạng tư sản

 • Xâm chiếm thuộc địa, vơ vét sức người, sức của nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển.

2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây

 • Khởi nghĩa Li –ông ở Pháp năm 1831
 • Khởi nghĩa ở Đức năm 1844
 • Phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – 1847
 • Công xã Pari 1871

3. Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản

 • Xuất hiện nhiều nhà thơ nhà văn, nhà tư tưởng lỗi lạc…
 • Xuất hiện máy dệt, máy hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4. Sự phát triển của văn học – nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật.

 • Phát triển công nghiệp
 • Ra đời các công ty độc quyền
 • Tiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa

5. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 74 sgk lịch sử 8

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 sgk lịch sử 8

Hãy nêu những nội dung chính của Lịch sử thế giới cận đại?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)


 • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan