Đáp án đề 4 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

B

C

A

B

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

* Trình bày tóm tắt nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế:

+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

+ Công nghiệp : Tập trung khai thác than, kim loại và một số ngành khai thác xi măng, điện, chế biến gỗ....

+ Giao thông vận tải :Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt

+ Thương nghiệp :

- Độc chiếm thị trường Việt Nam....

- Đề ra các thuế mới bên cạnh các thuế cũ...

* Nhận xét về đời sống của giai cấp nông dân và công nhân dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa

(Lưu ý: Tùy cách diễn đạt của Hs nhưng cần đảm bảo các ý sau)

- Giai cấp nông dân: bị thực dân, phong kiến tước đoạt ruộng đất, bị phá sản. Cuộc sống của họ cơ cực trăm bề, một bộ phận nhỏ bị mất ruộng đất phải vào làm việc trong các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp...

Họ căm ghét chế độ bóc lột của thực dân, phong kiến nên có ý thức dân tộc sâu sắc. Họ sẵn sàng hướng ứng tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Giai cấp công nhân: là giai cấp mới xuất hiện. Đa số họ xuất thân từ nông dân , cuộc sống khổ cực vì bị ba tầng áp bức bóc lột: thực dân, phong kiến và giai cấp tư sản..

Họ có tinh thần đấu tranh cách mạng mạnh mẽ, kiên quyết chống đế quốc và phong kiến. Họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Câu 2:

* Tiểu sử và hoàn cảnh.

- Nguyễn Tất Thành: 19-5-1890, trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

* Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ 1911- 1916.

- Năm 1911: Ra đi tìm đường cứu nước.

- Từ 1911- 1916: Người qua nhiều nước ở châu Phi, châu Âu, châu Mĩ.

- Năm 1917: Người trở lại Pháp.

+ Hoạt động trong phong trào công nhân Pháp.

+ Tiếp nhận ảnh hưởng của CMT10 Nga.

=> Bước đầu hoạt động của Người mở ra chân trời mới cho cách mạng Việt Nam.

* Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới vì:

- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân.

- Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, bị Pháp đô hộ , trong khi các phong trào yêu nước chống Pháp nổ ra liên tiếp nhưng đều thất bại.

- Khâm phục, nhưng không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.

Ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng sang phương Tây để “ tìm hiểu xem họ làm như thế nào để về giúp đồng bào mình".

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021