Thực dân đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 – sgk lịch sử 8

Thực dân đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Bài làm:

Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì theo những kế hoạch đã vạch ra từ trước.

Cuối 1872, chúng cho người gây rối ở Hà Nội nhằm tạo cơ hội can thiệp sâu vào vấn đề Bắc Kì.

Lấy cớ đó, Gác-ni-ê đã đưa hơn 200 quân Pháp ra Bắc.

Sau đó, Pháp cho quân đánh thành Hà Nội ngày 20/11/1873. Sau khi chiếm được thành, chúng cho quân đánh các tỉnh Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương,, Ninh Bình và Nam Định.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021