Giải tiếng Anh 11 mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 11 mới một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 11 mới.

Unit 1: The Generation Gap

Getting started Unit 1: The Generation Gap

Language Unit 1: The Generation Gap

Skills Unit 1: The Generation Gap

Communication and Culture Unit 1: The Generation Gap

Looking back Unit 1: The Generation Gap

Project Unit 1: The Generation Gap

Getting started Unit 2: Relationships

Unit 2: Relationships

Language Unit 2: Relationships

Skills Unit 2: Relationships

Communication and Culture Unit 2: Relationships

Looking back Unit 2: Relationships

Project Unit 2: Relationships

Unit 3: Becoming Independent

Getting started Unit 3: Becoming Independent

Language Unit 3: Becoming Independent

Skills Unit 3: Becoming Independent

Communication and Culture Unit 3: Becoming Independent

Looking back Unit 3: Becoming Independent

Project Unit 3: Becoming Independent

Language focus Review 1

Skills Review 1

Unit 4: Caring for those in need

Getting started Unit 4: Caring for those in need

Language Unit 4: Caring for those in need

Skills Unit 4: Caring for those in need

Communication and Culture Unit 4: Caring for those in need

Looking back Unit 4: Caring for those in need

Project Unit 4: Caring for those in need

Unit 5: Being part of ASEAN

Getting started Unit 5: Being part of ASEAN

Language Unit 5: Being part of ASEAN

Skills Unit 5: Being part of ASEAN

Communication and Culture Unit 5: Being part of ASEAN

Looking back – Unit 5: Being part of ASEAN

Project Unit 5: Being part of ASEAN

Language Review 2

Skills Review 2

Unit 6: Global Warming

Getting started Unit 6: Global Warming

Language Unit 6: Global Warming

Skills Unit 6: Global Warming

Communication and Culture Unit 6: Global Warming

Looking back Unit 6: Global Warming

Project – Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further education

Getting started Unit 7: Further education

Language Unit 7: Further education

Skills Unit 7: Further Education

Communication and Culture Unit 7: Further Education

Looking back Unit 7: Further Education

Project Unit 7: Further Education

Unit 8: Our World Heritage Sites

Getting started Unit 8: Our World Heritage Sites

Language Unit 8: Our World Heritage Sites

Skills Unit 8: Our World Heritage Sites

Communication and Culture Unit 8: Our World Heritage Sites

Looking back Unit 8: Our World Heritage Sites

Project Unit 8: Our World Heritage Sites

LANGUAGE REVIEW 3 (Tiếng Anh 11 mới)

SKILLS REVIEW 3 (Tiếng Anh 11 mới)

Unit 9: Cities of the Future

Getting started Unit 9: Cities of the Future

Language Unit 9: Cities of the Future

Skills Unit 9: Cities of the Future

Communication and Culture Unit 9: Cities of the Future

Looking back Unit 9: Cities of the Future

Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

Getting started Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

Language Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

Skills Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

Communication and Culture Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

Looking back Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

Project Unit 9: Cities of the Future

Project Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

LANGUAGE REVIEW 4 (Tiếng Anh 11 mới)

SKILLS REVIEW 4 (Tiếng Anh 11 mới)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11