Communication and Culture Unit 4: Caring for those in need

 • 1 Đánh giá

Phần "Communication and Culture" của unit 4 giúp bạn học tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh chủ đề "Caring for those in need" (các mối quan hệ) . Qua đó bạn học rèn luyện được từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table

Communication and Culture – Unit 4: Caring for those in need

COMMUNICATION

1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table. (Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành bảng bên dưới)

Giải:

 1. 1988
 2. non-governmental
 3. clean water and good hygiene
 4. have better lives
 5. Life is Beautifull

Audio Script:

East Meets West was started by humanitarian Le Ly Ilayslip in 1988. Her initial aim was to help heal the wounds of war between the United States and Viet Nam. Since ltd foundation. East Meets West has become a non-governmental organisation with large- scale projects in Southeast Asia and South Asia. Its programmes are mainly in the fields of healthcare, education, clean water and good hygiene, and aim at helping people in Asia have better lives.

In Viet Nam, East Meets West has launched the "Inspire Sports" programme in Quang Tri Province to provide disabled people with opportunities to take part in sports with professional coaches and healthcare workers.

East Meets West is also working with Viet Nam Television on an international campaign called "Life is Beautiful" to raise awareness about the issues that disabled people are facing in the country, to raise funds to support them, and to create a more possitive attitude towards them.

East Meets West's programmes send the message that people with disabilities, despite their limitations, can overcome difficulties to achieve success in life.

Dịch:

East Meets West được bắt đầu bởi nhân viên cứu trợ nhân đạo Le Ly Ilayslip năm 1988. Mục đích ban đầu của cô là giúp hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Kể từ khi thành lập công ty. East Meets West đã trở thành một tổ chức phi chính phủ với các dự án quy mô lớn ở Đông Nam Á và Nam Á. Các chương trình của mình chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nước sạch và vệ sinh tốt, nhằm giúp đỡ người dân ở Châu Á có cuộc sống tốt hơn.
Tại Việt Nam, East Meets West đã khởi động chương trình "Inspire Sports" ở tỉnh Quảng Trị nhằm cung cấp cho người khuyết tật cơ hội tham gia thể thao với các huấn luyện viên và nhân viên y tế.

East Meets West cũng đang làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam trong một chiến dịch quốc tế gọi là "Cuộc sống tươi đẹp" nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề mà người khuyết tật phải đối mặt trong nước, gây quỹ để hỗ trợ họ và tạo ra một thái độ tích cực với họ.

Các chương trình của East Meets West đưa ra thông điệp rằng người khuyết tật, mặc dù có những hạn chế, có thể vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống.

2. Work in groups. Your class wants to get involved in East Meets West's work. Prepare a campaign to support it. Discuss your campaign’s. (Làm việc theo nhóm. Lớp em muốn tham gia vào chương trình East Meets West. Hãy chuẩn bị một chiến dịch để ủng hộ chương trình này. Hãy thảo luận về: mục đích, thông điệp, việc gây quỹ, các sự kiện, tình nguyện viên, sự hợp tác với những tổ chức khác.)

 1. Aims (mục đích)
 2. Message (thông điệp)
 3. Funding (kinh phí)
 4. Events (sự kiện)
 5. Volunteers (tình nguyện viên)
 6. Cooperation with other organizations(hợp tác với các tổ chức khác)

CULTURE

International Day of Persons with Disabilities (Ngày Quốc tế người khuyết tật)

1. Look at these logos. What do vou think they represent? How often is this special day celebrated? What is its purpose? (Em hãy nhìn những biểu tượng dưới đây. Theo em chúng đại diện cho cái gì? Ngày đặc biệt này thường được kỷ niệm thế nào? Mục đích của ngày này là gì?)

Giải:

In my opinion, these logos represent an international organisation called International Day of People with Disability. This special day is often celebrated once a year. Its purpose is to call for community's help for the people with disabilities.

Dịch:

Theo tôi, những biểu tượng này đại diện cho một tổ chức quốc tế được gọi là Ngày Quốc tế của Người Khuyết tật. Ngày đặc biệt này thường được tổ chức mỗi năm một lần. Mục đích của nó là kêu gọi cộng đồng giúp đỡ người khuyết tật.

2. Quickly read the text to check your guesses. (Em hãy đọc nhanh đoạn văn để đối chiếu với những dự đoán của em.)

Dịch:

Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật

Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật đã được kỷ niệm vào ngày 3 tháng 12 hàng năm kề từ năm 1992. Mục đích là nhằm nâng cao thêm nhận thức về vẩn đề khuyết tật và để kêu gọi sự ủng hộ của toàn cầu về quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật. Mặc dù ngày này hàng năm cỏ chủ đề khác nhau, nhưng chủ đề chung của nó là những cơ hội bình đẳng và sự hội nhập đầy đủ của người khuyết tật trong xã hội.

Dưới đây là một số chủ đề trong những năm gần đây:

2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa

2011: Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: bao gồm những người khuyết tật trong sự phát triển

2012: Phá bỏ rào cản để tạo nên một xã hội hoà nhập và tiếp cận cho tất cả

2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả

Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) có ít nhất 1/10 dân số thế giới phải sống trong tình trạng khuyết tật. Nhiều người khuyết tật vẫn còn đương đầu với nhiều thách thức, sự phân biệt, sự nghèo đói, học hành, việc làm và chăm sóc sức khỏe còn rất hạn chế. Tỷ lệ phần trăm trẻ em khuyết tật không được đi học dao động trong khoảng từ 65 đến 85% ở một số nước châu Phi. Đó là lý do tại sao cần phải làm cho người khuyết tật nhận được sự trợ giúp đúng đắn nhất để họ có thể hiện mình một cách tốt nhất.

Cách mà chúng ta nghĩ về sự khuyết tật cũng đã thay đổi. Người khuyết tật cũng là công dân giống như bất kỳ ai khác và đều có những quyền lợi như nhau.

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Giải:

 1. Who promoted the International Day of Persons with Disabilities? (Ai tổ chức Ngày Quốc tế về Người Khuyết tật?)
  => The United Nations (Liên Hợp Quốc.)
 2. What is the aim of this special day?(Mục đích của ngày đặc biệt này là gì?)
  => This special day aims at raising awareness of disability issues and calls for support for the rights and well-being of disabled people. (Ngày đặc biệt này nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề khuyết tật và kêu gọi hỗ trợ cho các quyền và hạnh phúc của người tàn tật.)
 3. What are the problems that many disabled people are still facing? (Những vấn đề mà nhiều người tàn tật đang gặp phải là gì?)
  => They are facing challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care. (Họ đang phải đối mặt với những thách thức, phân biệt đối xử, nghèo đói và hạn chế tiếp cận với giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khoẻ.)
 4. What is your suggestion for the theme for next year? Explain your answer?
  => I suggest “Always by your side” be theme for the next year. It means that we always stand by the disabled. (Đề nghị của bạn cho chủ đề cho năm tới là gì? Giải thích câu trả lời của bạn)

 • 78 lượt xem