Project Unit 4: Caring for those in need

 • 1 Đánh giá

Bạn học sẽ chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi bạn ở và trình bày trước lớp. Phần này giúp bạn học luyện tập từ vựng đã học. Bài viết sau mang tính tham khảo gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

Project – Unit 4: Caring for those in need

1. Do a survey. Find out: (Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:

 1. bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện?
 2. lý do họ làm tình nguyện viên là gì?
 3. những gì họ đã làm?
 4. họ muốn làm gì trong tương lai nếu họ không tham gia vào công việc tự nguyện cho đến nay?
  Báo cáo kết quả của bạn cho lớp / nhóm của bạn.

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class. (Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

giải:

Aims: visit disabled children and give them gifts on Mid-autumn festival

List of things you need to do: events, activities, programmes

 • Prepare 5 songs and 3 dance
 • Prepare candies, moon cakes and lanterns for children.
 • Plan 6 games to play with them.

Schedule:

 • Departure time: 6 a.m
 • Arrive at about 7-8 a.m
 • Morning: play games with them and have lunch
 • Rest 1 hour.
 • Afternoon: organize the programme and give them gifts.

The number and type of volunteers needed: 20 volunteers from highschools.

Other resources needed (money and other donations): call for funds from schools and companies

Dịch:

Mục tiêu: thăm trẻ em khuyết tật và tặng quà vào lễ hội Trung Thu

Danh sách những việc bạn cần làm: sự kiện, hoạt động, chương trình

 • Chuẩn bị 5 bài hát và 3 điệu nhảy
 • Chuẩn bị kẹo, bánh trung thu và đèn lồng cho trẻ em.
 • Lập kế hoạch 6 trò chơi để chơi với chúng.

Lịch biểu:

 • Thời gian khởi hành: 6 giờ sáng
 • Đến nơi khoảng 7-8 giờ sáng
 • Buổi sáng: chơi trò chơi với chúng và ăn trưa
 • Nghỉ ngơi 1 giờ.
 • Buổi chiều: tổ chức chương trình và tặng quà cho chúng.

Số lượng và loại tình nguyện viên cần thiết: 20 TNV từ các trường THPT

Các nguồn lực cần thiết khác (tiền và các khoản quyên góp khác): kêu gọi tài trợ từ trường học và công ty


 • 66 lượt xem