Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend Write your predictions about a future city in Viet Nam

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Write your predictions about a future city

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải chi tiết để hoàn thiện yêu cầu Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (Hãy viết ra những dự đoán của bạn về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn.)

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka's email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ấy Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

Giải:

 1. Why did Tanaka write this email? (Tại sao Tanaka viết thư?)
  => To answer Hung's question about Tokyo in the future. (Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai)
 2. Why does Tanaka think Tokyo will be a more liveable city? (Tại sao Tanaka nghĩ Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?)
  => Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people's life easier and more comfortable. (Vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ cao để giải quyết các vấn đề giao thông và khiến cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.)
 3. What makes Tokyo an unsafe place to live in according to Tanaka? (Điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống theo Tanaka?)
  => Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.) (Tokyo bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).)
 4. What does Tanaka want to know? (Tanaka muốn biết điều gì?)
  => Tanaka wants to know Hung's viewpoint on Viet Nam's capital city in the future. (Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thủ đô của Việt Nam trong tương lai.)

2. Put the sections of the email in the correct order. (Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

Giải:

 1. g. Recipient (người nhận)
 2. a. Subject of the email (tiêu đề của thư)
 3. c. Salutation (lời chào)
 4. b. Reasons for writing the email (Lý do viết thư)
 5. f. Sender’s predictions and explanations (Dự đoán và giải thích của người gửi)
 6. d. Closing (kết thư)
 7. e. Sender’s name (tên người gửi)

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend. (Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

Giải:

Dear Nam.

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought it in a few days, and now I can give you two predictions.

Let's take a look at an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city than ever before for lots of reasons. The city authorities have built a very careful plan to promote self-driving electric taxis to deal with crowded public transport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city's building roofs for gardens fertilised with compose in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also build offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won't be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate will be higher. People's life will also continue to be threatened because of natural disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers.

That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Dịch:

Nam thân mến,

Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn đã hỏi tôi về thành phố New York của tôi vào năm 2050. Có những ý kiến khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể đưa cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãy nhìn vào quan điểm lạc quan. Năm 2050 New York sẽ trở thành một thành phố dễ sống hơn bao giờ hết vì nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy taxi tự lái để đối phó với việc các phương tiện công cộng quá tải. Thêm vào đó, người dân thành phố được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố để làm vườn với phân bón cho phân ủ để tái chế rác và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng các khu vực cối xay gió ngoài khơi để thay thế mạng lưới điện đã cũ.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do thiên tai như lũ lụt, bão, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu là rất lớn đến cư dân thành phố.

Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Thân ái,

John

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (Hãy viết ra những dự đoán của bạn về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Bạn có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Bài viết số 1

Dear Lisa

Your last email asked me about my city Ha Noi in 2050. Well, but I'm busy and have no time to reply you soon. Today I am writing to you about that question. There are different ideas about this question. I thought about it in a few days, and now I can give you some predictions.

Let's take a look at optimistic aspects. In 2050 Ha Noi will become a more modern city for lots of reasons. High technology has been applied in our lives. The robots will replace us for many jobs such as manufacturing, farming, etc. Smart cars which will be commonly used in the road. They will help human beings to decrease the accidents as well as traffic jams.

On the contrary, pessimistic people think that the city life will be a dangerous place to live in because the environment is completely polluted. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers, higher temperature in the summer and colder climate in the winter. There are a lot of means of transport so that emission from them cause air pollution. Our health will be threatened because of low air quality index.

That's all about my thoughts about your question. I hope you will be satisfied with it, Lisa.

Best wishes,

Lien

Dịch

Lisa thân mến,

Trong email cuối, bạn đã hỏi tôi về thành phố Hà Nội của tôi vào năm 2050. Nhưng tôi đã khá bận và không có thời gian trả lời bạn sớm. Hôm nay tôi viết thư cho bạn để trả lời câu hỏi đó. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi đã nghĩ về nó trong một vài ngày, và bây giờ tôi có thể đưa ra một vài dự đoán cho bạn.

Hãy cùng nhìn lại những khía cạnh lạc quan. Vào năm 2050, Hà Nội sẽ trở thành một thành phố hiện đại hơn vì nhiều lý do. Công nghệ cao đã được ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Robot sẽ thay chúng ta thực hiện nhiều công việc như sản xuất, trồng trọt, ... Những chiếc xe thông minh sẽ được sử dụng phổ biến trên đường. Chúng sẽ giúp con người giảm thiểu tai nạn cũng như ùn tắc giao thông.

Ngược lại, những người bi quan cho rằng cuộc sống thành phố sẽ là một nơi nguy hiểm để sống vì môi trường hoàn toàn bị ô nhiễm. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có tác động lớn đến người dân thành phố, nhiệt độ cao hơn vào mùa hè và khí hậu lạnh hơn vào mùa đông. Có rất nhiều phương tiện giao thông nên khí thải từ chúng gây ô nhiễm không khí. Sức khỏe của chúng ta sẽ bị đe dọa vì chỉ số chất lượng không khí thấp.

Đó là tất cả những suy nghĩ của tôi về câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Lisa.

Thân ái

Liên

Bài viết số 2

Dear Peter

I received your email last week, in which you asked me about my city Ha Noi in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it in a few days, and now I can give you two predictions.

Let's take a look at optimistic aspects. In 2050 Ha Noi will become a more liveable city for lots of reasons. The city authorities have built a very careful plan to promote advanced technology to make greener motorbikes to deal with air pollution. In addition, the city dwellers are encouraged to make use of public transport system to reduce tracffic jam. The government will also grow more trees and encourage people to use solar panels.

On the contrary, pessimistic people think that the city life will be a dangerous place to live in because the government cannot control the use of private cars and motorbikes. Besides, they don’t believe that citizens will use public transports because this system in our city are aging and not upgraded regularly. It also take time to find a bus and go to the destination in spite of very short distance. People's life will also continue to be threatened because of pollution such as air pollution by burning fossil fuels, emission from cars and motorbikes, noise pollution from constructing buildings and sounding of transportations. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers, higher temperature in the summer and colder climate in te winter.

That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Peter.

Best wishes,

Nga

Dịch:

Peter thân mến,

Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố Hà Nội của tôi vào năm 2050. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãynhìn vào quan điểm lạc quan. Năm 2050 Hà Nội sẽ trở thành một thành phố dễ sống hơn vì nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy công nghệ tiên tiến để làm cho xe máy xanh hơn để đối phó với ô nhiễm không khí. Ngoài ra, người dân thành phố được khuyến khích sử dụng hệ thống giao thông công cộng để giảm bớt tắc đường. Chính phủ cũng sẽ trồng nhiều cây hơn và khuyến khích mọi người sử dụng tấm pin mặt trời.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng thành phố sẽ là một nơi nguy hiểm để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng xe hơi cá nhân và xe gắn máy. Bên cạnh đó, học không tin là các cư dân sẽ sử dụng phương tiện công cộng vì hệ thống nafyd dã cũ rồi và không được nâng cấp thường xuyên. Nó cũng tốn thời gian để tìm xe buýt và đi đến điểm đến mặc dù chỉ ở khoảng cách ngắn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe dọa vì ô nhiễm như ô nhiễm không khí bởi việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, khí thải từ ô tô và xe máy, ô nhiễm tiếng ồn từ việc xây dựng các toàn nhà và tiếng còi từ các phuoưng tiện . Sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến cư dân thành phố, nhiệt độ cao hơn vào mùa hè và khí hậu lạnh hơn vào mùa đông.

Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Peter.

Thân ái,

Nga