Giải toán 3

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 3, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 3 một cách dễ hiểu, các dạng bài toán thường gặp trong môn toán lớp 3. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: toan 3 KhoaHoc

1. Ôn tập và bổ sung

Bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài cộng, trừ các số ba chữ số

Bài luyện tập trang 4

Bài cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài luyện tập trang 6

Bài trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài luyện tập trang 8

Bài ôn tập các bảng nhân

Bài ôn tập các bảng chia

Bài luyện tập trang 10

Bài ôn tập về hình học

Bài ôn tập về giải toán

Bài xem đồng hồ

Bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

Bài luyện tập trang 17

Bài luyện tập chung trang 18

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài bảng nhân 6

Bài luyện tập trang 20

Bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

Bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Bài luyện tập trang 23

Bài bảng chia 6

Bài luyện tập trang 25

Bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài luyện tập trang 26

Bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài luyện tập trang 28

Bài phép chia hết và phép chia có dư

Bài luyện tập trang 30

Bài bảng nhân 7

Bài luyện tập trang 32

Bài gấp một số lên nhiều lần

Bài luyện tập trang 34

Bài bảng chia 7

Bài luyện tập trang 36

Bài giảm đi một số lần

Bài luyện tập trang 38

Bài tìm số chia

Bài luyện tập trang 40

Bài góc vuông, góc không vuông

Bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài đề ca mét, héc tô mét

Bài bảng đơn vị đo độ dài

Bài luyện tập trang 46

Bài thực hành đo độ dài

Bài thực hành đo độ dài ( tiếp theo)

Bài luyện tập chung trang 49

Bài bài toán giải bằng hai phép tính

Bài "bài toán giải bằng hai phép tính" (tiếp theo)

Bài luyện tập trang 52

Bài bảng nhân 8

Bài luyện tập trang 54

Bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài luyện tập trang 56

Bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 58

Bài bảng chia 8

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 60

Bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 62

Bài bảng nhân 9

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 64

Bài gam

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 67

Bài bảng chia 9

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 69

Bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số sgk Toán 3 trang 70

Bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài giới thiệu bảng nhân

Bài giới thiệu bảng chia

Bài luyện tập sgk Toán 3 trang 76

Bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 77

Bài làm quen với biểu thức

Bài tính giá trị của biểu thức

Bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 81

Bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo 2)

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 82

Bài Luyện tập chung sgk toán 3 trang 83

Bài hình chữ nhật

Bài hình vuông

Bài chu vi hình chữ nhật

Bài chu vi hình vuông

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 89

Bài Luyện tập chung sgk toán 3 trang 90

3. Các số đến 10 000

Bài các số có bốn chữ số

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 94

Bài các số có bốn chữ số (tiếp)

Bài các số có bốn chữ số (tiếp 2)

Bài số 10 000 Luyện tập

Bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài luyện tập sgk Toán 3 trang 99

Bài so sánh các số trong phạm vi 10 000

Bài luyện tập sgk toán 3 trang 101

Bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Bài luyện tập Toán 3 trang 103

Bài phép trừ các số trong phạm vi 10 000 toán 3 trang 104

Bài luyện tập toán 3 trang 105

Bài: Luyện tập chung trang 106 sgk

Bài: Tháng, năm trang 107 sgk

Bài: luyện tập trang 109 sgk

Bài: hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 110 sgk

Bài: vẽ trang trí hình tròn trang 112 sgk

Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số trang 113 sgk

Bài: Luyện tập trang 114 sgk

Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 115 sgk

Bài: Luyện tập trang 116 sgk

Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trang 117 sgk

Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp) trang 118 sgk

Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) trang 119 sgk

Bài: Luyện tập trang 120 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 120 sgk

Bài: Làm quen với chữ chữ số la mã trang 121 sgk

Bài: Luyện tập trang 122 sgk

Bài:Thực hành xem bản đồ trang 123 sgk

Bài:Thực hành xem đồng hồ (Tiếp) trang 125 sgk

Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 128 sgk

Bài: Luyện tập trang 129 sgk

Bài: Luyện tập (tiếp) trang 129 sgk

Bài: Tiền Việt Nam trang 129 sgk

Bài: Luyện tập trang 132 sgk

Bài: Làm quen với thống kê số liệu trang 134 sgk

Bài: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 136 sgk

Bài: Luyện tập trang 138 sgk

4. Các số đến 100 000

Bài: Các số có năm chữ số trang 140 sgk

Bài: Luyện tập trang 142 sgk

Bài: Các số có năm chữ số (tiếp) trang 143 sgk

Bài: Luyện tập trang 145 sgk

Bài: Số 100 000 Luyện tập trang 146 sgk

Bài: So sánh các số trong phạm vi 100 000 trang 147 sgk

Bài: Luyện tập trang 148 sgk

Bài: Luyện tập trang 149 sgk

Bài: Diện tích của một hình trang 150 sgk

Bài: Đơn vị đo diện tích. Xăng ti mét vuông trang 151 sgk

Bài: Diện tích hình chữ nhật trang 152 sgk

Bài: Luyện tập trang 153 sgk

Bài: Diện tích hình vuông trang 153 sgk

Bài: Luyện tập trang 154 sgk

Bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 trang 155 sgk

Bài: Luyện tập trang 156 sgk

Bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 trang 157 sgk

Bài: Tiền Việt Nam trang 157 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 160sgk

Bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 161 sgk

Bài: Luyện tập trang 162 sgk

Bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 163 sgk

Bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp) trang 164 sgk

Bài: Luyện tập trang 165 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 165 sgk

Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 166 sgk

Bài: Luyện tập trang 167 sgk

Bài: Luyện tập (tiếp) trang 167 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 168 sgk

5. Ôn tập cuối năm

Bài: Ôn tập các số đến 100 000 trang 169 sgk

Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) trang 170 sgk

Bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 trang 170 sgk

Bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp) trang 171 sgk

Bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 sgk

Bài: Ôn tập về đại lượng trang 172 sgk

Bài: Ôn tập về hình học trang 174 sgk

Bài: Ôn tập về hình học (tiếp)- trang 174 sgk

Bài: Ôn tập về giải toán trang 176 sgk

Bài: Ôn tập về giải toán (tiếp) trang 176 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 177 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 178 sgk

Bài: Luyện tập chung trang 179 sgk

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 3