Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 178 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 178 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 840 cái bút chì, đã bán được số bút chì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bút chì

Bài làm:

Bài giải:

Số bút chì cửa hàng đã bán được là:

840 : 8 = 105 (bút chì)

Số bút chì còn lại của cửa hàng là:

840 – 105 = 735 (bút chì)

Đáp số: 735 bút chì

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021