Giải câu 2 bài luyện tập trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại 1: 3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài làm:

a) Tóm tắt bài toán:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 38

Bài giải:

Số lít dầu cửa hàng đó bán được vào buổi chiều là:

60 : 3 = 20 ( lít)

Đáp số: 20 lít

b) Tóm tắt bài toán:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 38

Bài giải:

Số quả cam còn lại trong rổ là:

60 : 3 = 20 (quả cam)

Đáp số: 20 quả cam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021