Giải câu 3 bài luyện tập trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 - sgk Toán lớp 3

Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

Bài làm:

Bài giải:

Đoạn dây đã cắt dài số m là:

4 x 8 = 32 (m)

Cuộn dây điện còn số m là:

40 - 32 = 8 (m)

Đáp án: 8 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021