Trắc nghiệm đại số 10

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm đại sô 10. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem dại so 10 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 10

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Trắc nghiệm bài 1: Mệnh đề (P1)

Trắc nghiệm bài 1: Mệnh đề (P2)

Trắc nghiệm bài: Tập hợp (P1)

Trắc nghiệm bài: Tập hợp (P2)

Trắc nghiệm bài 3: Các phép toán tập hợp (P1)

Trắc nghiệm bài 3: Các phép toán tập hợp (P2)

Trắc nghiệm bài 4: Các tập hợp số

Trắc nghiệm bài 5: Số gần đúng, sai số

Trắc nghiệm : Ôn tập chương 1

Trắc nghiệm chương 1: Mệnh đề, tập hợp

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Trắc nghiệm bài 1: Hàm số (P1)

Trắc nghiệm bài 1: Hàm số (P2)

Trắc nghiệm bài 2: hàm số y= ax+b (P1)

Trắc nghiệm bài 2: hàm số y= ax+b (P2)

Trắc nghiệm bài 3: Hàm số bậc hai

Trắc nghiệm: Ôn tập chương II

Trắc nghiệm chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Trắc nghiệm bài 1: Đại cương về phương trình (P1)

Trắc nghiệm bài 1: Đại cương về phương trình (P2)

Trắc nghiệm bài 1: đại cương về phương trình ( P3)

Trắc nghiệm bài 1:đại cương về phương trình ( P4)

Trắc nghiệm bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Trắc nghiệm bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Trắc nghiệm: Ôn tập chương III

Trắc nghiệm chương 3: Phương trình và hệ phương trình

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Trắc nghiệm bài 1: Bất đẳng thức (P1)

Trắc nghiệm bài 1: Bất đẳng thức (P2)

Trắc nghiệm bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P1)

Trắc nghiệm bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P2)

Trắc nghiệm bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Trắc nghiệm bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trắc nghiệm bài 5: Dấu của tam thức bậc hai (P1)

Trắc nghiệm bài 5: Dấu của tam thức bậc hai (P2)

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương IV (P1)

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương IV (P2)

Trắc nghiệm chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

Trắc nghiệm chương 5: Thống kê

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Trắc nghiệm bài 1: Cung và góc lượng giác (P1)

Trắc nghiệm bài 1: Cung và góc lượng giác (P2)

Trăc nghiệm đại số 10 bài 2: Giá trị lượng giác của một cung (P1)

Trắc nghiệm bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Trắc nghiệm bài 3: Công thức lượng giác

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Trắc nghiệm: Phần câu hỏi Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10