Trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với moi ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Nhị thức nào sau đây nhận giá trị dương với mọi ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của để nhị thức $-3x+2$ nhận giá trị dương.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tập xác định của hàm số:

là một đoạn trên trục số khi và chỉ khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tập tất cả các nghiệm của tham số để phương trình:

3( || + 2- $m$) = || + $m$ - 5 có nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình

là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. \ {2}

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình:

|| < $x+1$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình:

là?

 • A.
 • B.
 • C. = Ø
 • D.

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình

là?

 • A. = Ø
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tập xác định của hàm số

là?

 • A.
 • B. \ {4}
 • C. \ {-4}
 • D.

Câu 11: Với thuộc tập hợp nào sau đây thì $f(x) = (x-1)(x+3)$ không âm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Với thuộc tập hợp nào sau đây thì đa thức:

âm?

 • A.
 • B. và $x\neq 2$
 • C.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Với giá trị nào của thì không tồn tại giá trị của $x$ để

luôn âm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Với thuộc tập nào dưới đây thì đa thức

luôn âm?

 • A. vô nghiệm
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho bất phương trình || + |$x-4$| > 7. Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Định để bất phương trình

Có tập hợp nghiệm là tập hợp con của (; -3].

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Gọi là tập hợp tất cả các giá trị của $x$ để đa thức

luôn âm khi . Hỏi các tập hợp nào sau đây là phần bù của tập $S$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Tìm các giá trị thực của tham số để không tồn tại giá trị nào của $x$ sao cho nhị thức

luôn âm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đa thức

Không âm với mọi (- $\infty; m+1$]

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Số các giá trị nguyên âm của để đa thức

không âm là?

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 0
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất – sgk Đại số 10 trang 89


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021