Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P1) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Giá trị là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho bất phương trình $(x\neq 1)$ . Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình đã cho?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Tập xác định của hàm số là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tập tất cả các giá trị của tham số để bất phương trình $(m^{2}+ 2m)x< m^{2}$ có nghiệm đúng với mọi $x$ là?

 • A. ( -2;0)
 • B. {-2; 0}
 • C. {0 }
 • D. [ -2; 0]

Câu 6: Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tập nghiệm của hệ bất phương trình

là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tập xác định của hàm số:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Với giá trị nào của tham số thì hệ bất phương trình

có nghiệm duy nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Không có giá trị nào của

Câu 10: Hệ bất phương trình

Có tập nghiệm khi và chỉ khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình:

 • A. 1
 • B. 0
 • C.
 • D. 2

Câu 12: Số là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Hệ bất phương trình: có nghiệm là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Vô nghiệm

Câu 14: Các giá trị của để phương trình:

x + m^{2} -4= 0 $

Có hai nghiệm trái dấu là?

 • A.
 • B. hoặc $m> 2$
 • C.
 • D.

Câu 15: Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

 • A. Bất phương trình vô nghiệm khi $a= 0$
 • B. Bất phương trình vô nghiệm khi $a= 0, b\geq 0$
 • C. Bất phương trình có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi $a= 0$ và $b< 0$
 • D. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm

Câu 17: Với điều kiện , bất phương trình |$\frac{2x-1}{x-1}$| > 2 tương đương với mệnh đề nào sau đây:

 • A.
 • B. Tất cả các câu trên đều đúng
 • C. hoặc $\frac{4x-3}{x-1} < 0$
 • D.

Câu 18: Bất phương trình

Có nghiệm là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Bất phương trình:

Có nghiệm nguyên lớn nhất là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Bất phương trình

Có nghiệm là?

 • A. $ x\geq \frac{5}{2}$
 • B. $ \frac{8}{5}\leq x\leq \frac{5}{2}, x\neq 2$
 • C. $ 2< x< \frac{8}{5}$
 • D. $0\leq x\leq \frac{8}{5}$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn – sgk Đại số 10 trang 80


Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P2)
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021