Trắc nghiệm đại số 10 bài Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Biểu thức bằng?

 • A. 1
 • B.
 • C. 0
 • D.

Câu 2: Biểu thức bằng?

 • A. -1
 • B. 0
 • C. 1
 • D. 2

Câu 3: Cho $ \cos \alpha+ \cos 2\alpha+ \cos 4\alpha+ \cos 7\alpha$ bằng?

 • A. -1
 • B. 0
 • C. 1
 • D. 2

Câu 4: Biểu thức bằng?

 • A. -1
 • B. 0
 • C.
 • D. 1

Câu 5: Biểu thức bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho . Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho . Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho . Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau.

Cho . Khi đó?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?

bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?

bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Hãy chỉ ra hệ thức sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Biểu thức có kết quả rút gọn bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Kết quả biến đổi nào dưới đây là kết quả sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho . Tính $ \cos 2\alpha .\sin \alpha $

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Nếu thì:

theo $\alpha $ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Trong các hệ thức sau hệ thức nào sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Biến đổi biểu thức thành tích:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Gọi thì?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Gọi thì $M$ bằng?

 • A. 0
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 8
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – sgk Đại số 10 trang 155


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021