Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm ( -1; 2) và $B$( 2; -4) là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình

là?

 • A.
 • B.

 • C.

 • D.

Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tìm điều kiện xác định của phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình

 • A.
 • B.

 • C.

 • D. Ø

Câu 7: Phương trình sau:

Có bao nhiêu nghiệm?

 • A. 1
 • B. 2

 • C. 3

 • D. 5

Câu 8: Tập nghiệm của phương trình

là?

 • A. Ø
 • B. = {-1}
 • C. = {0}
 • D.

Câu 9: Tập nghiệm của phương trình

là?

 • A. \ {\pm1}
 • B.
 • C. \ {1}
 • D. \ {-1}

Câu 10: Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?

 • A. 0

 • B. 1
 • C. 2

 • D. vô số

Câu 11: Phương trình tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Điều kiện xác định của phương trình

là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Điều kiện xác định của phương trình:

là?

 • A.
 • B.

 • C.
 • D.

Câu 14: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để cặp phương trình sau tương đương?

(1)

(2)

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Chỉ ra khẳng định sai?

 • A. || = 1 ⇔ $x = \pm1$
 • B. || = $x+1$ ⇔ $(x-2)^{2} = (x+1)^{2}$
 • C.
 • D. <=> x=1$

Câu 16: Phương trình

Có bao nhiêu nghiệm?

 • A. 1
 • B. 2

 • C. 3

 • D. 0

Câu 17: Phương trình (x^{2}+1)(x-1)(x+1)= 0$ tương đương với phương trình nào dưới đây?

 • A.
 • B.

 • C.
 • D.

Câu 18: Phương trình

Có bao nhiêu nghiệm?

 • A. 3

 • B. 0

 • C. 1
 • D. 2

Câu 19: Tập xác định của phương trình

là?

 • A. \ {-2; 2; 1}
 • B.
 • C.
 • D. \ ${\pm2; -1}$

Câu 20: Nghiệm của phương trình là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. $2^{4032}
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Đại cương về phương trình


Trắc nghiệm đại số bài 1:đại cương về phương trình ( P4) Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: đại cương về phương trình ( P3) Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P1)
 • 4 lượt xem