Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: đại cương về phương trình ( P3)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 1: đại cương về phương trình ( P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Phương trình ( có tham số )

Có nghiệm duy nhất khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. và $p\neq 2$

Câu 2: Phương trình ( có tham số )

vô nghiệm khi

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. và $m\neq 2$

Câu 3: Cho các phương trình có tham số sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

Phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của là?

 • A. Phương trình (1)
 • B. Phương trình (2)
 • C. Phương trình (3)
 • D. Phương trình (4)

Câu 4: Cho các phương trình có tham số sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

Phương trình luôn vô nghiệm với mọi giá trị của là?

 • A. Phương trình (1)
 • B. Phương trình (2)
 • C. Phương trình (3)
 • D. Phương trình (4)

Câu 5: Cho các phương trình có tham số sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

Phương trình nào có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .

Tìm đáp án sai?

 • A. Phương trình (1)
 • B. Phương trình (2)
 • C. Phương trình (3)
 • D. Phương trình (4)

Câu 6: Cho phương trình có tham số : $mx^{2}+2x+1=0$.

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Khi thì phương trình vô nghiệm
 • B. Khi và $m\neq0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
 • C. Khi thì phương trình có hai nghiệm
 • D. Khi hoặc $m=0$ thì phương trình có một nghiệm

Câu 7: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

 • A. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm dương
 • B. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm âm
 • C. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm không âm
 • D. Khi thì Phương trình (*) có hai nghiệm dương

Câu 8: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu
 • B. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm $x_{1},x_{2}$ mà $x_{1}
 • C. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm âm
 • D. Khi thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất

Câu 9: Cho hàm số với tham số : $ y= x^{2} -(m+1)x+1-m^{2}$

Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại hai điểm , $B$ sao cho gốc tọa độ ở giữa và $B$, đồng thời $OB= 2OA$ khi

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Phương trình: có nghiệm duy nhất khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Nghiệm của phương trình có thể xem là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số nào sau đây?

 • A. và $y= -7x+12$
 • B. , và $y= -7x-12$
 • C. và $y= 7x-12$
 • D. và $y= 7x-12$

Câu 12: Gọi là nghiệm của phương trình $x^{2}-5x+6= 0$ ( x_{1}

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Phương trình Có nghiệm khi và chỉ khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tìm giá trị của để phương trình $2x^{2} -3x +m=0$ có nghiệm bằng 1.

Tìm nghiệm còn lại của phương trình?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Giả sử phương trình ( $m$ là tham số) có hai nghiệm là $x_{1}, x_{2}$.

Tính giá trị biểu thức:

theo $m$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Với giá trị nào của để phương trình

có hai nghiệm thỏa mãn:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Với giá trị nào của thì phương trình $(m-1)x^{2} -2(m-2)x+m-1=0$ có hai nghiệm $x_{1}, x_{2}$ và $x_{1}+x_{2}+ x_{1}x_{2}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Biết phương trình

có hai nghiệm phân biệt với mọi $m$.

Tìm để: $x_{1}+x_{2}+ 2x_{1}x_{2} - 2= 0$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. hoặc $m= -2$

Câu 19: Với điều kiện nào của thì phương trình (a-2)^{2}x - 4= 4x-a$ có nghiệm âm?

 • A. và $a\neq 4$
 • B. và $a\neq 4$
 • C.
 • D.

Câu 20: Gọi là hai nghiệm của phương trình:

($m$ là tham số).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Đại cương về phương trình


Trắc nghiệm đại số bài 1:đại cương về phương trình ( P4) Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P2) Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P1)
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021