Trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Các phép toán tập hợp (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 3 phần 2:các phép toán tập hợp. Phần này Tech 12h sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 10 ở phần phép toán tập hợp. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào!

Câu 1: Trong các tập hợp sau tập hợp nào là tập hợp rỗng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây sai?

 • A. \ $\left [ -\infty ;3\right ) = \left ( 3;\infty + \right )$
 • B. = Ø
 • C.
 • D. \ ( 0; 7 ) = $\left [ -1;0 \right )$

Câu 3: Cho hai tập hợp

= { 1; 3; 6; 8 };

= { 3; 6; 7; 9 }.

Tập hợp là:

 • A. { 1; 8 }
 • B. { 7; 9 }
 • C. { 1; 7; 8; 9 }
 • D. { 1; 3; 6; 7; 8; 9 }

Câu 4: Cho hai tập hợp: ;

.

Khi đó hợp của và $B$ là:

 • A. ( -2; 6 )
 • B.
 • C. ( 0; 2 )
 • D.

Câu 5: Tập hơp bằng tập hợp nào sau đây?

 • A. { 2011 }
 • B.
 • C. Ø
 • D.

Câu 6: Cho các tập hợp

= { 1; 2; 3; 4; 5 };

= { 3; 4; 5; 6; 7 }.

Tập hợp ( \ $B$ ) $\cup $ ( $B$ \ ) bằng:

 • A. { 1; 2 }
 • B. { 6; 7 }
 • C. Ø
 • D. { 1; 2; 6; 7 }

Câu 7: Cho tập = $\left [ -3; 2 \right )$.

Phần bù của trong $\mathbb{R}$ là tập nào trong các tập dưới đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho ;

.

Khi đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho hai đa thức và $Q(x)$. Xét các tập hợp sau;

;

;

.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

 • A.
 • B.
 • C. = $A$ \ $B$
 • D. = $B$ \ $A$

Câu 10: Cho hai tập

;

.

Hỏi những số tự nhiên thuộc cả hai tập hợp là những số nào?

 • A. 0 và 1
 • B. 1
 • C. 0
 • D. Không có

Câu 11: Cho các tập

;

.

Khi đó:

 • A. \ $B$ $\subset $
 • B. \ $A$ = Ø
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho hai đa thức và $Q(x)$. Xét các tập hợp sau;

;

;

.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

 • A. = $A$ \ $B$
 • B. = $B$ \ $A$
 • C.
 • D.

Câu 13: Khẳng định nào dưới đây sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. \ $\mathbb{Q}=\mathbb{N}$

Câu 14: Cho các tập:

;

;

.

Khẳng định nào sau đây sai?

 • A. \ $C$ = $C$
 • B.
 • C. \ $C$ = $\left (-\infty ;0 \right ]\cup (1;+\infty )$
 • D.

Câu 15: Cho ba tập hợp:

;

;

.

Tính ?

 • A. ( -2; 5 )
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Cho hai tập hợp và $B$ thỏa mãn $A\subset B$.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • A.
 • B.
 • C. \$B$ = Ø
 • D. \ $A$ = Ø

Câu 17: Cho hai tập hợp:

= { -4; 3 };

Tìm để $B\subset A$?

 • A.
 • B. = 3
 • C. > 3
 • D.

Câu 18: Cho các tập hợp:

;

.

Khi đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho các tập hợp

;

;

Khẳng định nào sau đây sai?

 • A. = Ø
 • B. = $\left [ 0;5 \right )$
 • C. \ $C$ = (1;5)
 • D. () \ $B$ = $\left (1; 3 \right ]$

Câu 20: Với tập hợp có hữu hạn phần tử, kí hiệu $\left | X \right |$ là số phần tử của .

Cho , $B$ là hai tâp hợp hữu hạn phần tử, sắp xếp các số:

;

;

theo thứ tự không giảm ta được:

 • A. , $\left | A\cup B \right |$, $\left | A \right |$
 • B. , $\left | A\cup B \right |$, $\left | A\cap B \right |$
 • C. , $\left | A \right |$, $\left | A\cup B \right |$
 • D. ,$\left | A \right |$, $\left | A\cap B \right |$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Các phép toán tập hợp


Trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Các phép toán tập hợp (P1)
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021