Trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Công thức lượng giác

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Công thức lượng giác. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho . Khi đó $\cos 2\alpha $ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho . Khi đó $\sin 2\alpha $ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: . Khi đó $\sqrt{\cos 2\alpha }$ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho với $ 0< \alpha

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Cả ba khẳng định trên sai.

Câu 9: Biểu thức bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Biểu thức bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Biểu thức bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Khi thì biểu thức:

bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Gọi thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Trong các hệ thức sau hệ thức nào sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho . Khi đó giá trị lớn nhất của $M$ là?

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 16: Hãy chỉ ra công thức sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho là các góc của tam giác $ABC$( không phải tam giác vuông) thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho là ba góc của một tam giác. hãy chỉ ra hệ thức sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Biểu thức không phụ thuộc vào $x$ và có kết quả rút gọn bằng?

 • A. 2
 • B.
 • C. 1
 • D.

Câu 20: Cho là các góc của một tam giác $ABC$ ( không là tam giác vuông ) thì

bằng?

 • A. Một kết quả khác
 • B. 1
 • C. -1
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Công thức lượng giác – sgk Đại số 10 trang 149


 • 5 lượt xem