Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Bất đẳng thức (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Bất đẳng thức (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Nếu là các số thực thỏa mãn $a-b>a$ và $a+b

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. và $b

Câu 4: Với số thực bất kì, biểu thức nào sau đây có thể nhận giá trị âm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Với giá trị thực nào của thì hệ phương trình

có nghiệm với $3x+y$ nhỏ nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho số thực . Biểu thức nào luôn nhận giá trị nhỏ nhất trong các biểu thức sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

+ 3|$x$| với $x\in \mathbb{R}$

 • A.
 • B.
 • C. 0
 • D.

Câu 8: Cho hai số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B. $b\neq0$
 • C. thì $a^{2}
 • D.

Câu 9: Cho . Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)= \frac{\sqrt{x-2x}}{x}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Nếu thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

là?

 • A. 2
 • B. 1
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho ba số . Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho các số thực . bất đẳng thức nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C. $a,b\geq 0$
 • D.

Câu 13: Cho dương. Câu nào sau đây sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho . Xét các bất đẳng thức?

(I)

(II)

(III)

Chọn khẳng định đúng?

 • A. Chỉ (II) đúng
 • B. Chỉ (I) và(II) đúng
 • C. Cả (I), (II) và (III) đúng
 • D. Chỉ (I) đúng

Câu 15: Bất đẳng thức nào sau đây là đúng?

 • A. Nếu dương thì $(a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})\leq 9$
 • B. Với bất kì thì $ 2(a^{2}-ab+b^{2})\leq a^{2}+ b^{2}$
 • C. Nếu dương thì $ \frac{ab}{a+b}\leq \frac{a+b}{4}$
 • D. Nếu dương thì$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\leq \frac{3}{2}$

Câu 16: Cho . Xét các câu sau đây?

(I).
(II).

(II).

Câu nào đúng?

 • A. Có (I) và (II)
 • B. Chỉ (I)
 • C. Cả ba câu đều đúng
 • D. Có (I) và (III)

Câu 17: Cho ba số dương. Câu nào sau đây sai?

 • A.
 • B. Có 1 câu sai tromh 3 câu trên
 • C.
 • D.

Câu 18: Xét bất đẳng thức || $ \leq$ |$a$| + |$b$|.

Dấu xảy ra khi và chỉ khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án A và B

Câu 19: Cho hai số dương thay đổi thỏa mãn điều kiện $x+y= 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 • A. 4
 • B.
 • C.
 • D. 2

Câu 20: Cho và $P =\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$.

Khi đó?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Bất đẳng thức sgk Đại số 10 trang 74


Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Bất đẳng thức (P1)
 • 3 lượt xem