Trắc nghiệm đại số 10 bài 4: Các tập hợp số

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 4:các Các tập hợp số. Phần này Tech 12h sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 10 ở phần tập hợp số. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào!

Câu 1: Cho các khẳng định sau:

(I). ;

(II). \ $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}$;

(III). ;

(IV).

Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề đúng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 2: Cho .

Tập có thể được viết là:

 • A. ( -2; 5 )
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Với . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Hình vẽ sau đây ( phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nào

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho .

Tập có thể được viết là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho các tập hợp :

;

;

.

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho tập hợp = { -2; -1; 0; 1; 2; 3 }.

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: là:

 • A.
 • B. ( -2; 5 )
 • C.
 • D.

Câu 9: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho các tập hợp:

;

;

Khi đó tập

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho tập hợp . Tập hợp $C_{R}A$ là:

 • A.
 • B.
 • C. \ $\left (2; 5 \right ]$
 • D.

Câu 12: ( -2; 2 ) \ là:

 • A. ( -2; 3 )
 • B.
 • C. ( -2; 0 )
 • D.

Câu 13: Cho hai tập hợp

;

.

Tập hợp các số tự nhiên thuộc cả hai tập và $B$ là:

 • A. Ø
 • B. { 0; 1 }
 • C. { 0; 1; 2 }
 • D. { 0; 1; 2; 3 }

Câu 14: Cho

;

Khi đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho là các số thực thỏa mãn $ a < b < c

(I). = Ø (II). $\left (a;c \right ]\cap \left [ b; d \right ) = (b; c)$

(III). (IV). $(-\infty;b )$ \ $(a;d) = \left (-\infty;c\right]$

(V). \ $(a;c)$ = $(c;d)$ (VI).$(a;d)$ \ $(b;c)$ = $\left (a;b\right ]\cup \left [ c;d \right )$

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 16: Cho các tập hợp:

Khi đó tập là:

 • A. Ø
 • B. ( 3; 5)
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho là các số thực thỏa mãn $(a;b)\subset (c;d)$.

So sánh các số ta có

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho các tập hợp

;

Điều kiện của để hai tập hợp $A$ và $B$ không có phần tử chung là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Không tồn tại giá trị của

Câu 19: Cho các tập hợp:

;

;

.

Khi đó tập là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho số thực .

Điều kiện cần và đủ để Ø

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Các tập hợp số


 • 8 lượt xem