Trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Hàm số bậc hai

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Hàm số bậc 2. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Hàm số :

 • A. Đồng biến trên khoảng ; nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty )$
 • B. Nghịch biến trên khoảng ; đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty )$
 • C. Đồng biến trên khoảng ; nghịch biến trên $(-1;+\infty )$
 • D. Nghịch biến trên khoảng ; đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty )$

Câu 2: Trong các hàm số

;

;

;

Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên khoảng ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 3: Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 4: Hàm số có đồ thị $P$. Tọa độ đỉnh $P$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Parabol nào sau đây có đỉnh trùng với đỉnh của parabol

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Đường parabol dưới đây là đồ thị của hàm số nào được cho trong bốn đáp án được liệt kê phía dưới đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Nếu parabol có đỉnh nằm phía trên trục hoành và cắt trục tung tại hai điểm thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong bốn đáp án A, B, C, D?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Một hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ bên. Công thức biểu diễn hàm số đó là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Gọi là đồ thì của hàm số $y=ax^{2}+bx+c$. Để đỉnh có tọa độ (0; -3) và một trong hai giao điểm của với trục hoành là điểm có hoành độ bằng -5 thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Bảng biến thiên của hàm số là hình nào dưới đây?

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 13: Cho parabol và đường thẳng $ (d): y= x+2$

Tọa độ giao điểm của và $(d)$ là?

 • A. ( 0; -1)
 • B. ( -2; 0)
 • C. ( 1; -1)
 • D. Kết quả khác

Câu 14: Nếu hàm số có $a>0,b

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 15: Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $ y = 2$ tại:

 • A. Một điểm
 • B. Hai điêmr
 • C. Ba điểm
 • D. Bốn điểm

Câu 16: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho parabol có đồ thị như hình vẽ. Phương trình của parabol đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Parabol cắt đường phân giác của góc phần tư thứ nhất tại điểm có hoành độ $x=1$. Khi đó $c$ bằng?

 • A.
 • B. -2
 • C. 2
 • D. 1

Câu 19: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tìm tất cả các giá trị của để phương trình $f(x)-1=m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Giá trị nào của thì đồ thị hàm số $ y= x^{2}+3x+m$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Hàm số bậc hai


 • 8 lượt xem