Write a paragraph about one of the environmental problems and give advice on how to solve them Tiếng Anh 10

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Skills Review 4

Write a paragraph about one of the environmental problems and give advice on how to solve them được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi chi tiết, dễ hiểu giúp các em nắm chắc bài. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Write a paragraph about one of the environmental problems and give advice on how to solve them. (Viết một đoạn văn về một trong những vấn đề môi trường và đưa ra lời khuyên về cách giải quyết chúng.)

Bài làm:

6. Write a paragraph about one of the environmental problems and give advice on how to solve them. Use the information in the box or your own ideas. (Viết một đoạn văn về một trong những vấn đề môi trường và đưa ra lời khuyên về cách giải quyết chúng. Sử dụng thông tin trong khung hoặc ý riêng của bạn.)

Giải:

Đoạn 1:

Today, people are producing too much waste leading to the fact that the city landfills are nearly full, rubbish is covering lots of rivers and lakes, which causes water and land pollution. To prevent this, we should recycle things like bottle, plastic appliances and papers. Reusing products instead of throwing them away is another method. Besides, we need to process the waste more carefully: sorting out kinds of waste for easy process, collecting organic trash to make fertilizers for plant. Furthermore, reduce plastic bags. You can use papers and leaves to wrap food instead or utilize organic bags which can be reused.

Dịch:

Ngày nay, người ta đang sản xuất ra quá nhiều rác thải, dẫn đến việc các bãi chôn lấp của thành phố gần như quá tải, rác thải đang bao phủ nhiều con sông và hồ làm ô nhiễm nước và đất đai. Để ngăn ngừa điều này, chúng ta nên tái chế những thứ như chai, vật dụng bằng nhựa và giấy. Sử dụng lại các sản phẩm thay vì ném chúng đi là một phương pháp khác. Bên cạnh đó, chúng ta cần tiến hành xử lý chất thải một cách cẩn thận hơn: phân loại các loại chất thải để chế biến dễ dàng, thu gom rác hữu cơ để làm phân bón cho cây trồng. Hơn nữa, giảm túi nhựa. Bạn có thể sử dụng giấy và lá để quấn thức ăn hoặc sử dụng túi hữu cơ mà có thể tái sử dụng.

Đoạn 2:

Fossil fuel and non-renewable resources play a vital part of our life. However, burning them causes serious pollution threatening humans’ life on earth due to CO2 that they release. Besides, they are non-renewable so we will soon run out of it, which lead to an energy depression. So what we should do? Firstly, We should reduce the use of fossil fuels for energy by using alternatives such as wind energy, solar energy, wave energy, etc. Furthermore, use public transports instead of motorbike and private cars, in short distance, walking or cycling will be more environment – friendly. Trees should be grown more to absorb CO2 and polluted air. And finally, raise awareness on the problems in the publics and in education.

Dịch:

Nhiên liệu hóa thạch và các nguồn tài nguyên không thể tái tạo là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, việc đốt chúng gây ra ô nhiễm nghiêm trọng đe dọa cuộc sống của con người trên trái đất do CO2 mà chúng thải ra. Bên cạnh đó, chúng không thể tái tạo được vì vậy chúng ta sẽ sớm cạn kiệt nó, điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Vậy chúng ta nên làm gì? Thứ nhất, chúng ta nên giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời ... Ngoài ra, sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe máy và xe hơi cá nhân, với một khoảng cách ngắn, đi bộ hoặc đi xe đạp sẽ thân thiện hơn với môi trường. Cây nên được trồng nhiều hơn để hấp thụ CO2 và không khí ô nhiễm.

Đoạn 3:

It’s the fact that rain forest is being cutting down for woods and land. Forest is home of animals and plants, destroying their habitats means driving them to the verge of extinction. Besides, the result of cutting down trees is the soil erosion, we won’t be able to use it anymore and sometimes erosions cause danger to people living there. To stop this destruction, first and for most, government must pass severe laws, which ban cutting plants and fine heavily those who break the laws. Besides, launch campaign across every part of a country for growing trees and saving endanger animals and plants. Last but not least, raise awareness of people on the importance of forest, especially to children and people in remote areas.

Dịch:

Thực tế là rừng đang bị phá hủy để lấy gỗ và đất đai. Rừng là nơi sinh sống của động vật và thực vật, phá hủy môi trường sống của chúng có nghĩa là đưa chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Bên cạnh đó, kết quả của việc chặt cây là sự xói mòn đất, chúng ta sẽ không thể sử dụng nó nữa và đôi khi xói mòn gây nguy hiểm cho người dân sống ở đó. Để ngăn chặn sự tàn phá này, trước hết, chính phủ phải thông qua các đạo luật nghiêm ngặt, trong đó cấm chặt phá cây cối và phạt nặng những người vi phạm luật. Bên cạnh đó, khởi động chiến dịch trên khắp mọi miền của đất nước để trồng cây và cứu các động vật và thực vật nguy hiểm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng, đặc biệt đối với trẻ em và người dân vùng sâu vùng xa.

Write a paragraph about one of the environmental problems and give advice on how to solve them được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với bài này các em sẽ nắm chắc nội dung cũng như chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên các em có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 10 khác nhé.