Choose one invention and write a paragraph about its benefits: smartphone or digital camera

 • 2 Đánh giá

Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits. (Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.)

Bài làm:

1. Which of these audio devices do you have or want to have? Discuss with a partner. (Thiết bị âm thanh nào bạn sở hữu và muốn sở hữu? Thảo luận với một người bạn.)

Giải:

I have headphones and earbuds already, but I want to have a big speaker to listen to EDM. (Tôi có tai nghe và tai nghe nhét tai rồi, nhưng tôi muốn có moojt chiếc loa cỡ đại để nghe nhạc EDM.)

2. The following text is about earbuds and their three benefits. Below it are the details supporting each benefit. Put the details in the appropriate gaps. (Bài viết dưới đây là về tai nghe nút lỗ và 3 lợi ích của chúng. Bên dưới là những chi tiết làm rõ cho từng ích lợi. Xếp các chi tiết vào các chỗ trống phù hợp.)

Giải:

Most young people have a pair of earbuds with them when they go out. When connected to a portable media player or a mobile phone, earbuds help you listen to music or audio lessons. What are their benefits?

First, a pair of earbuds is small and light, so it is portable.

1. Earbuds are not bulky. You can put them in your bag or even your pocket.

Second, earbuds are not costly. They are not as expensive as a set of speakers.

2. With about 100,000 VND, you can get a pair. Of course, you have to pay more for those of higher quality.

Finally, you can use earbuds to listen to music or your listening lessons anywhere, even in public places.

3. Only you can hear the sounds from the media player or mobile phone, Nobody is disturbed.

Dịch:

Hầu hết các bạn trẻ đều có một cặp tai nghe mang theo bên mình khi ra ngoài. Khi được kết nối với máy nghe nhạc di động hoặc điện thoại di dộng, tai nghe sẽ giúp bạn nghe nhạc hoặc các bài học bằng âm thanh. Lợi ích của chúng là gì?

Đầu tiên, tai nghe nhỏ và nhẹ vì vậy nó có thể mang theo dễ dàng.

Tai nghe không to lớn, kềnh càng. Bạn có thể bỏ chúng trong cặp của bạn hoặc thậm chí là trong túi bạn.

Thứ hai, tai nghe không quá đắt. Chúng không đắt tiền như một bộ loa. Với khoảng 100.000 VND, bạn đã có thể sở hữu một cặp. Dĩ nhiên là bạn sẽ phải tốn nhiều hơn cho những cái chất lượng cao hơn.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng tai nghe để nghe nhạc hoặc các bài học nghe của bạn ở bất cứ đâu, thậm chí ở nơi công cộng. Chỉ có bạn có thể nghe âm thanh từ máy nghe nhạc hoặc điện thoại của bạn. Không ai bị làm phiền.

3. Complete the following outline for the paragraph on earbuds in 2. (Hoàn thành dàn ý dưới đây cho đoạn văn ở bài 2.)

Giải:

 • a. Topic: The benefits of earbuds
 • b. Thesis sentence (Topic sentence): What are its benefits?
 • c. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable —> put in a bag or pocket
  Supporting idea 2 and further explanation: not costly —> about 100,000 VND
  Supporting idea 3 and further explanation: used anywhere —> will not disturb anybody

Dịch:

 • a. Chủ đề: Lợi ích của tai nghe
 • b. Câu đề: Lợi ích của chúng là gì?
 • c. Ý bổ trợ 1 và các giải thích mở rộng: nhỏ, nhẹ, di động —> bỏ trong cặp hoặc túi
  Ý bổ trợ 2 và các giải thích mở rộng: không đắt lắm —> khoảng 100.000 đồng
  Ý bổ trợ 3 và các giải thích mở rộng: sử dụng ở mọi nơi, —> sẽ không làm phiền ai

4. Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits. (Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.)

Giải:

Đoạn 1:

It’s undeniable that Smartphone brings about some huge advantages for users. First of all, smartphone is a typical type of entertainment including music, films, games,… with such a small device, connected to Internet, we can access to a wide variety of recreations. Besides, smartphone is useful for students and teachers. Internet is a huge source of data and smartphone is the thing that can access to internet, which means you can access to those documents in your hands without paying too much or going too far. Students can have online lessons or references downloaded, which expands their knowledge and makes them study better. In the past, paper books are the main source of information, however, nowadays, smartphone replace the enormous libraries and also reduce the cost for maintenance. Smartphone is also portable, you can bring it anywhere and use it any time you want. Being small in size, it can be put in your pocket, your bag or your briefcase. In conclusion, Smartphone has lot of benefits and people should take advantages of it instead of misusing it.

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng Điện thoại thông minh mang lại một số lợi thế lớn cho người dùng. Trước tiên, điện thoại thông minh là một loại hình giải trí tiêu biểu bao gồm âm nhạc, phim ảnh, trò chơi, ... với một thiết bị nhỏ, kết nối Internet, chúng ta có thể truy cập vào nhiều loại hình giải trí. Bên cạnh đó, điện thoại thông minh rất hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Internet là một nguồn dữ liệu khổng lồ và điện thoại thông minh là thứ có thể truy cập internet, có nghĩa là bạn có thể truy cập vào các tài liệu đó trong tay mà không phải trả quá nhiều hoặc đi quá xa. Học sinh có thể tải các bài học trực tuyến hoặc các tài liệu tham khảo, mở rộng kiến ​​thức của họ và làm cho họ học tập tốt hơn. Trong quá khứ, sách giấy là nguồn thông tin chính, tuy nhiên, hiện nay, điện thoại thông minh thay thế các thư viện khổng lồ và cũng giảm chi phí bảo trì. Điện thoại thông minh cũng dễ cầm tay, bạn có thể mang nó bất cứ nơi nào và sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn. Có kích thước nhỏ, nó có thể được đặt trong túi hoặc cặp xách của bạn. Kết luận, điện thoại thông minh có rất nhiều lợi ích và mọi người nên tận dụng nó thay vì lạm dụng nó

Đoạn 2:

Photography nowadays is developing due to the invention of digital camera, which has lots of benefits for photographers. Firstly, It’s light, small and portable, so you can bring it to the destinations easily, compared to the traditional complex camera. The first camera invented has lots of details and needs supporting devices, but in modern digital camera, all those things are replaced or minified. Besides, lots of functions such as modifying photos, watching the pictures, or deleting are integrated, which is easy for people to use. Furthermore, scientists and designers are always trying to add more functions into digital camera to make it more useful and attractive to customers like sharing photos through facebook, Instagram or printing the photos automatically. Another its breakthrough characteristic is that we don’t need films like the old one, which reduce the cost and save an amount of money. Digital camera is now set in smartphone to bring the best experience to users, cheaper and more convenient. For example, selfie camera is a very popular function used by almost people in the world. In conclusion, digital camera is convenient and economical, and it will definitely be better in the future.

Dịch:

Nhiếp ảnh ngày nay đang phát triển do sự ra đời của máy ảnh kỹ thuật số, mà nó có rất nhiều lợi ích cho các nhiếp ảnh gia. Thứ nhất, Nó nhẹ, nhỏ và dễ cầm tay, vì vậy bạn có thể mang nó đến các điểm đến dễ dàng, so với máy ảnh phức tạp truyền thống. Máy ảnh đầu tiên được phát minh có rất nhiều chi tiết và cần các thiết bị hỗ trợ, nhưng trong máy ảnh kỹ thuật số hiện đại, tất cả những thứ đó được thay thế hoặc được làm nhỏ gọn. Bên cạnh đó, rất nhiều chức năng như chỉnh sửa ảnh, xem hình ảnh, hoặc xóa được tích hợp, dễ dàng cho người sử dụng. Hơn nữa, các nhà khoa học và nhà thiết kế luôn cố gắng thêm nhiều chức năng vào máy ảnh kỹ thuật số để làm cho nó trở nên hữu ích và hấp dẫn hơn đối với khách hàng như chia sẻ hình ảnh qua facebook, Instagram hoặc in ảnh tự động. Một đặc điểm đột phá khác của nó là chúng ta không cần cuộn phim như cái cũ, làm giảm chi phí và tiết kiệm một khoản tiền. Máy ảnh kỹ thuật số hiện đã được thiết lập trong điện thoại thông minh để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, rẻ hơn và tiện lợi hơn. Ví dụ, ảnh tự sướng là một chức năng rất phổ biến được sử dụng bởi hầu hết mọi người trên thế giới. Tóm lại, máy ảnh kỹ thuật số rất tiện lợi và tiết kiệm, và chắc chắn sẽ tốt hơn trong tương lai.

 • 1.923 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021