Project Unit 8: New ways to learn

 • 1 Đánh giá

Phần "Project" là phần bạn học cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "New ways to learn (Cách học mới), vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 8: New ways to learn

1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following. (Lớp của bạn sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử ca nhân trong lớp học - dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm mình, thảo luận những điều sau)

1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class; (Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;)

Reasons for the use of electronic devices in class

Reasons for the ban of electronic devices in class

 • help them study better (giúp chúng ta học tập tốt hơn)
 • search for information on the Internet (tìm kiêm thông tin trên Internet)
 • record the lessons (ghi lại bài học)
 • do homework (làm bài tập về nhà)

We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information on the Internet, record the lessons and do homework.

(Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.)

 • distract the study (xao lãng việc học)
 • play games much (chơi game nhiều)
 • use them to cheat in exam (dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra)

We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play games all the time and cheat in the exam.

(Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.)

2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices). (Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm bạnchọn việc sử dụng những thiết bị).

 • do not use electronic devies somuch a day (không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày)
 • use them for good purpose (sử dụng chúng cho mục đích tốt)
 • control your use in good level (kiểm soát việc sử dụng của bạn theo một mức độ hợp lý)

2. Present your group's ideas to the class. (Trình bày ý kiến của mình trước lớp.)


 • 3 lượt xem