Trắc nghiệm hóa 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm hóa học 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem hoa 8 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM HÓA 8

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG I: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

Trắc nghiệm bài 2: ChấtTrắc nghiệm bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp

Trắc nghiệm bài 4 : Nguyên tử

Trắc nghiệm bài 5: Nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm bài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tử

Trắc nghiệm bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

Trắc nghiệm bài 8: Bài luyện tập 1

Trắc nghiệm bài 9: Công thức hóa học

Trắc nghiệm bài 10: Hóa trị

Trắc nghiệm bài 11: Bài luyện tập 2

Trắc nghiệm chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Trắc nghiệm bài 12 : Sự biến đổi chất

Trắc nghiệm bài 13 : Phản ứng hóa học

Trắc nghiệm bài 14 : Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

Trắc nghiệm bài 15 : Định luật bảo toàn khối lượng

Trắc nghiệm bài 16 : Phương trình hóa học

Trắc nghiệm bài 17 : Bài luyện tập 3

Trắc nghiệm chương 2: Phản ứng hoá học

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Trắc nghiệm bài 18 : Mol

Trắc nghiệm bài 19 : Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Trắc nghiệm bài 20 : Tỉ khối của chất khí

Trắc nghiệm bài 21 : Tính theo công thức hóa học

Trắc nghiệm bài 22 : Tính theo phương trình hóa học

Trắc nghiệm bài 23 : Bài luyện tập 4

Trắc nghiệm chương 3: Mol và tính toán hoá học

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Trắc nghiệm bài 24 : Tính chất của oxi

Trắc nghiệm bài 25 : Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi

Trắc nghiệm bài 26 : Oxit

Trắc nghiệm bài 27 : Điều chế khí oxi- Phản ứng phân hủy

Trắc nghiệm bài 28: Không khí- Sự cháy

Trắc nghiệm bài 29 : Bài luyện tập 5

Trắc nghiệm bài 30 : Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

Trắc nghiệm chương 4: Oxi - Không khí

CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

Trắc nghiệm bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

Trắc nghiệm bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm bài 33: Điều chế khí hiđro- Phản ứng thế

Trắc nghiệm bài 34: Bài luyện tập 6

Trắc nghiệm bài 35: Bài thực hành 5

Trắc nghiệm bài 36: Nước

Trắc nghiệm bài 37: Axit- Bazơ- Muối

Trắc nghiệm bài 38: Bài luyện tập 7

Trắc nghiệm bài 39: Bài thực hành 6: Tính chất hóa học của nước

Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Trắc nghiệm bài 40: Dung dịch

Trắc nghiệm bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Trắc nghiệm bài 42: Nồng độ dung dịch

Trắc nghiệm bài 43: Pha chế dung dịch

Trắc nghiệm bài 44: Bài luyện tập 8

Trắc nghiệm bài 45: Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ

Trắc nghiệm chương 6: Dung dịch

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8