Trắc nghiệm hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nồng độ của dung dịch tăng nhanh nhất khi nào?

 • A. Tăng lượng chất tan đồng thời tăng lượng dung môi
 • B. Tăng lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi
 • C. Tăng lượng chất tan đồng thời giữ nguyên lượng dung môi
 • D. Giảm lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi

Câu 2: Hòa tan 40g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được

 • A. 150 gam
 • B. 170 gam
 • C. 200 gam
 • D. 250 gam

Câu 3: Hòa tan 40% trong 90 gam dung dịch. Số mol cần tìm là

 • A. 0,225 mol
 • B. 0,22 mol
 • C. 0,25 mol
 • D. 0,252 mol

Câu 4: Độ tan của NaCl trong nước ở là 50 gam. Nồng độ % của dung dịch NaCl não hòa ở là:

 • A. 30,33%
 • B. 33,33%
 • C. 34,23%
 • D. 35,42%

Câu 5: Hòa tan 300 ml 0,4M. Tính khối lượng cuả

 • A. 20,52 gam
 • B. 2,052 gam
 • C. 4,75 gam
 • D. 9,474 gam

Câu 6: Nồng độ mol của dung dịch chứa 25 gam NaOH trong 1250 ml dung dịch là:

 • A. 0,5 M
 • B. 0,25 M
 • C. 0,45 M
 • D. 1M

Câu 7: Cho 94 gam phản ứng với nước để được dung dịch KOH 5,6%. Khối lượng nước cần dùng là:

 • A. 1940 gam
 • B. 1953 gam
 • C. 1906 gam
 • D. 1962 gam

Câu 8: Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính

 • A. 8 M
 • B. 8,2 M
 • C. 7,9 M
 • D. 6,5 M

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nồng độ mol của dung dịch?

 • A. Nồng độ mol là số mol chất tan trong một lít dung dịch
 • B. Nồng độ mol là số gam chất tan trong một lít dung dịch
 • C. Nồng độ mol là số mol chất tan trong một lít dung môi
 • D. Nồng độ mol là số gam chất tan trong một lít dung môi

Câu 10: Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

 • A. 11%
 • B. 12,2%
 • C. 11,19%
 • D. 11,179%

Câu 11: Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

 • A. 1,2 mol
 • B. 2,4 mol
 • C. 1,5 mol
 • D. 4 mol

Câu 12: Tính nồng độ mol của 456 ml 10,6 gam

 • A. 0,32 M
 • B. 0,129 M
 • C. 0,2 M
 • D. 0,219 M

Câu 13: Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần cho pha chế dung dịch

 • A. 250 gam
 • B. 450 gam
 • C. 50 gam
 • D. 500 gam

Câu 14: Hòa tan 20 gam vào 128 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

 • A. 5%
 • B. 4%
 • C. 3%
 • D. 2%

Câu 15: Dung dịch KOH 14% có D=1,13 g/ml. Nồng độ mol của dung dịch này là:

 • A. 3,34 M
 • B. 2,825 M
 • C. 2,736 M
 • D. 3,742 M
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 42 hóa học 8: Nồng độ dung dịch


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021