Trắc nghiệm hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?

 • A. Tăng
 • B. Giảm
 • C. Có thể tăng hoặc giảm
 • D. Không thay đổi

Câu 2: Axit không tan trong nước là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3:Tính độ tan của trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ nàu hòa tan hét 45 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa

 • A. 20 gam
 • B. 30 gam
 • C. 45 gam
 • D. 12 gam

Câu 4: Chọn kết luận đúng

 • A. Muối clorua đều là muối tan
 • B. Muối sắt là muối tan
 • C. Muối của kim loại kiềm đều là muối tan
 • D. là muối tan

Câu 5: Kim loại chứa tất cả các gốc muối đều tan là

 • A. Sắt
 • B. Đồng
 • C. Nhôm
 • D. Na

Câu 6: Biết ở 30°C, 260 gam nước hòa tan hết 33,8 . Độ tan của muối là:

 • A. 13 gam
 • B. 13,5 gam
 • C. 10 gam
 • D. 9 gam

Câu 7: Độ tan là gì

 • A. Số kilogam chất đó tan được trong một lít nước để tạo ra dung dich bão hòa để nhiệt độ xác định
 • B. Là số gam chất đó tan ít nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định
 • C. Là số gam chất đó tan nhiều nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa nhiệt độ xác định
 • D. Là số gam chất đó không tan trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định

Câu 8: Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36g. Khi mới hòa tan 15g NaCl và 50g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl dể dung dịch bão hòa?

 • A. 3 gam
 • B. 40 gam
 • C. 5 gam
 • D. 9 gam

Câu 9: Muối không tan trong nước là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

 • A. Nhiệt độ
 • B. Áp suất
 • C. Loại chất
 • D. Môi trường

Câu 11: Độ tan của ở 20°C là 11,1 gam. Khối lượng có trong 100 gam dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên là:

 • A. 9,55 gam
 • B. 9,99 gam
 • C. 9,37 gam
 • D. 8,36 gam

Câu 12: Muối tan trong nước là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Bazơ không tan?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

 • A. Đa số là tăng
 • B. Đa số là giảm
 • C. Biến đổi ít
 • D. Không biến đổi

Câu 15: Dung dịch NaCl bão hòa ở 20°C có nồng độ 26,5%. độ tan của NaCl ở 20°C là:

 • A. 45 gam
 • B. 46 gam
 • C. 37 gam
 • D. 36 gam
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 41 hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước


 • 55 lượt xem