Trắc nghiệm hóa học 8 bài 22 : Tính theo phương trình hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 22:Tính theo phương trình hóa học . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Người ta điều chế được 24g Cu bằng cách dùng khử đồng (II) oxit. Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là:

 • A. 20g
 • B. 30g
 • C. 40g
 • D. 45g

Câu 2: Cho 98g loãng 20% phản ứng với thanh nhôm thấy có khí bay lên. Xác định thể tích khí đó

 • A. 4,8 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 4,48 lít
 • D. 0,345 lít

Câu 3: Khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy hết 65 gam khí hiđro là:

 • A. 585 gam
 • B. 600 gam
 • C. 450 gam
 • D. 820 gam

Câu 4: + 2$HCl$ → $BaCl_{2}$ + $H_{2}$

Để thu dược 4,16 g cần bao nhiêu mol $HCl$

 • A. 0,04 mol
 • B. 0,01 mol
 • C. 0,02 mol
 • D. 0,5 mol

Câu 5: Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được sắt (II) oxit. Tính và $V_{O_{2}}$

 • A. 1,344g và 0,684 lít
 • B. 2,688 lít và 0,864g
 • C. 1,344 lít và 8,64g
 • D. 8,64g và 2,234 ml

Câu 6: Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric loãng thu được bao nhiêu ml khí

 • A. 2,24 ml
 • B. 22,4 ml
 • C. 2, 24. ml
 • D. 0,0224 ml

Câu 7: Cho 8,45g Zn tác dụng với 5,376 lít khí Clo (đktc). Hỏi chất nào sau phản ứng còn dư

 • A. Zn
 • B. Clo
 • C. Cả 2 chất
 • D. Không có chất dư

Câu 8: Dùng khí để khử hỗn hợp gồm CuO và $Fe_{2}O_{3}$ trong đó $Fe_{2}O_{3}$ chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Thể tích khí ở đktc cần dùng là:

 • A. 20 lít
 • B. 9,8 lít
 • C. 19,6 lít
 • D. 19 lít

Câu 9: Nhiệt phân 2,45g thu được $O_{2}$. Cho $Zn$ tác dụng với $O_{2}$ vừa thu được . Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng

 • A. 2,45g
 • B. 5,4g
 • C. 4,86g
 • D. 6,35g

Câu 10: Cho thanh magie cháy trong không khí thu được hợp chất magie oxit. Biết = 7,2 g. Tính khối lượng hợp chất

 • A. 2,4 g
 • B. 9,6 g
 • C. 4,8 g
 • D. 12 g

Câu 11: Đốt cháy 11,2 lít trong không khí thu được khí và nước. Xác định khí và cho biết số mol

 • A. và 0,5 mol
 • B. và 0,5 mol
 • C. và 0,2 mol
 • D. và 0,054 mol

Câu 12: Cho 13,7g Ba tác dụng với 3,2g oxi thu được hợp chất oxit. Tính khối lượng oxi sau phản ứng

 • A. 3,2g
 • B. 1,6g
 • C. 6,4g
 • D. 0,8g

Câu 13: Một quặng sắt chứa 90% còn lại là tạp chất. Nếu dùng khí $H_{2}$ để khử 0,5 tấn quặng thì khối lượng sắt thu được là:

 • A. 0,325 tấn
 • B. 0,132 tấn
 • C. 0,22 tấn
 • D. 0,45 tấn

Câu 14: Cho 3,25 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ khí thu được qua CuO dư đun nóng. Khối lượng Cu thu được sau phản ứng là:

 • A. 3,2 gam
 • B. 2 gam
 • C. 4,2 gam
 • D. 1,6 gam

Câu 15: Cho phương trình → $CO_{2}$ + $H_{2}O$

Để điều chế 2,24 lít thì số mol $CaCO_{3}$ cần dùng là

 • A. 1 mol
 • B. 0,1 mol
 • C. 0,001 mol
 • D. 2 mol
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22 hóa học 8: Tính theo phương trình hóa học


 • 111 lượt xem