Trắc nghiệm hóa học 8 bài 29 : Bài luyện tập 5

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 29: Bài luyện tập 5 . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong giờ thức hành thí nghiệm một học sinh đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Sau phản ứng sẽ có:

 • A. Lưu huỳnh dư
 • B. Oxi thiếu
 • C. Lưu huỳnh thiếu
 • D. Oxi dư

Câu 2: Trong không khí, oxi chiếm 21% về thể tích, phần trăm về khối lượng oxi là:

 • A. 21,3%
 • B. 22,3%
 • C. 23,3%
 • D. 24,2%

Câu 3: Oxit là hợp chất của oxi với:

 • A. Một nguyên phi kim
 • B. Một nguyên tố kim loại
 • C. Nhiều nguyên tố hóa học
 • D. Một nguyên tố hóa học khác

Câu 4: Bari oxit có công thức hóa học là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Người ta thu khí oxi bằng cách đấy không khí là dựa vào tính chất nào?

 • A. Oxi tan trong nước
 • B. Oxi nặng hơn không khí
 • C. Oxi không mùi, màu, vị
 • D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

Câu 6: Nhóm chất nào sau đấy đều là oxit?

 • A. , $MgSO_{4}$, $CuO$
 • B. , $SO_{2}$, $CaO$
 • C. , $HCl$, $KOH$
 • D. , $CuS$, $MnO_{2}$

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam lưu huỳnh trong 2,24 lít khí . Sau phản ứng khối lượng $SO_{2}$ thu được là

 • A. 6,4 gam.
 • B. 3,2 gam.
 • C. 8,0 gam.
 • D. 4 gam.

Câu 8: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

 • A. 60%
 • B. 70%
 • C. 80%
 • D. 50%

Câu 9: Số gam để điều chế 2,4g Oxi ở dktc ?

 • A. 18g
 • B. 17,657g
 • C. 6,125g
 • D. 9,17g

Câu 10: Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn , $Al_{2}O_{3}$, $MgO$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho 56 kg vôi sống ( thành phần chính là CaO) chứa 10% tạp chất tác dụng với nước dư. Khối lượng thu được là:

 • A. 64,6kg
 • B. 65,6kg
 • C. 66,6kg
 • D. 67,6kg

Câu 12: Khi đốt 0,3 mol cacbon trng bình chứa 0,2 mol khí oxi thì khối lượng khí cacbonic thu được là bao nhiêu?

 • A. 4,4 gam
 • B. 13,2 gam
 • C. 8,8 gam
 • D. 5,7 gam

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng ?

 • A. Oxi nhẹ hơn không khí
 • B. Oxi cần thiết cho sự sống
 • C. Oxi không mùi và không vị
 • D. Oxi chiếm chiếm 20,9% về thể tích trong không khí

Câu 14: Tỉ lệ khối lượng của Nito và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Bột nhôm cháy theo phản ứng: Nhôm + khí oxi nhôm oxit

Cho biết khối lượng nhôm đã phản ứng là 54g và khối lượng nhôm oxit sinh ra là 102g. Vậy thể tích oxi đã dùng là thể tích nào sau đây?

 • A. 33 lít
 • B. 34 lít
 • C. 33,6 lít
 • D. 40,6 lít
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 29 hóa học 8: Bài luyện tập 5


 • 20 lượt xem