Trắc nghiệm hóa học 8 bài 10: Hóa trị

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 10: Hóa trị. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hợp chất có phân tử khối 213. Giá trị của x là:

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4

Câu 2: Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

 • A. NaOH
 • B. CuOH
 • C. KOH
 • D.

Câu 3: Bari có hóa tri II. Chọn công thức sai

 • A.
 • B. BaO
 • C. BaCl
 • D.

Câu 4: Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

 • A. FeO
 • B.
 • C. Fe
 • D.

Câu 5: Khi phân tích hợp chất (X) chứa 27,273% cacbon và còn lại là oxi. Hóa trị của cacbon trong hợp chất trên là bao nhiêu?

 • A. I
 • B. II
 • C. III
 • D. IV

Câu 6: Cho hợp chất (A) có dạng và phân tử khối bằng 342 đvC. Biết nhôm có hóa trị III. Hóa trị của nhóm $SO_{4}$ là:

 • A. I
 • B. II
 • C. III
 • D. IV

Câu 7: Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

 • A. NaCl
 • B.
 • C. NaO
 • D. MgCl

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Trong các hợp chất hiđrô thường có hóa trị I và oxi thường có hóa trị II
 • B. Mỗi nguyên tố chỉ có một hóa trị
 • C. Mỗi nguyên tố có thể có nhiều hóa trị
 • D. Hóa trị của nguyên tố là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử đó với nguyên tử của nguyên tố khác

Câu 9: Một hợp chất (Q) có thành phần khối lượng là: 34,5% Fe và 65,5% Cl. Hóa trị của sắt trong hợp chất (Q) là:

 • A. I
 • B. II
 • C. III
 • D. IV

Câu 10: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

 • A. CaOH
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Trong , P hóa trị mấy

 • A. I
 • B. II
 • C. IV
 • D. V

Câu 12: Chọn câu sai

 • A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia
 • B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị
 • C. Quy tắc hóa trị : x.a=y.b
 • D. Photpho chỉ có hóa trị IV

Câu 13: Hóa trị của sắt trong hợp chất là:

 • A. VIII
 • B. II
 • C. III
 • D. I

Câu 14: Hóa trị của luu huỳnh trong hợp chất nào sau đây lớn nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho hợp chất của X là XO và Y là . Công thức của XY là

 • A. XY
 • B.
 • C.
 • D. Tất cả đáp án.

Câu 16: Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho công thức hóa học của hợp chất (X) có dạng phân tử khối của hợp chất (X) bằng 400 đvC. Hóa trị của sắt trong hợp chất này là:

 • A. I
 • B. II
 • C. III
 • D. IV

Câu 18: Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

 • A. I
 • B. II
 • C. III
 • D. Không xác định

Câu 19: Cho hợp chất oxit của nitơ có dạng . Hóa trị của nitơ trong hợp chất oxit trên là :

 • A. a
 • B. b
 • C.
 • D.

Câu 20: Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là : $m_{C}$ : $m_{O}$ = 2 : 1 : 4, biết $M_{x}$ = 84 đvC. Hóa trị của Mg trong hợp chất (X) là:

 • A. II
 • B. III
 • C. IV
 • D. V
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10 hóa học 8: Hóa trị


 • 124 lượt xem